who makes the best replica watches rolex replicas

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gidon Kremer

Gidon Kremer (Gidon Kremer)

Gidon Kremer (Latvia: Gidons Krēmers; sinh ngày 27 tháng 2 năm 1947) là một nghệ sĩ vĩ cầm Latvia và dây dẫn. Năm 1980, ông rời Liên Xô và định cư tại Đức.