A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kẻ thù

Enemy (Kẻ thù)

Một kẻ thù hoặc kẻ thù là một thuật ngữ relativist cho một thực thể, cho dù một cá nhân hoặc một nhóm, mà nhìn thấy như mạnh mẽ bất lợi hoặc đe dọa. Khái niệm về một kẻ thù đã được quan sát là "cơ bản cho cả hai cá nhân và cộng đồng". Thuật ngữ "kẻ thù" phục vụ các chức năng xã hội chỉ định một thực thể cụ thể như là một mối đe dọa, do đó gọi một phản ứng cảm xúc mãnh liệt đến thực thể đó. Bang hoặc có một kẻ thù là thù hận.