A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

You Go to My Head-110 (Bạn vào My Head-110) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Charlie Kohlhase (Charlie Kohlhase)

Album: Research and Development (Nghiên cứu và phát triển)

You go to my head
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn đi đến đầu của tôi
And you linger like a haunting refrain
Lời bài hát có nghĩa là: Và bạn nán lại giống như một điệp khúc gây ám ảnh
And I find you spinning round in my brain
Lời bài hát có nghĩa là: Và tôi thấy bạn quay vòng trong não của tôi
Like the bubbles in a glass of champagne
Lời bài hát có nghĩa là: Giống như các bong bóng trong một ly champagne

You go to my head
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn đi đến đầu của tôi
Like a sip of sparkling burgundy brew
Lời bài hát có nghĩa là: Giống như một sip của lấp lánh burgundy nấu
And I find the very mention of you
Lời bài hát có nghĩa là: Và tôi thấy rất đề cập đến bạn
Like the kicker in a julep or two
Lời bài hát có nghĩa là: Giống như các kicker julep một hoặc hai

The thrill of the thought
Lời bài hát có nghĩa là: Các hộp của những suy nghĩ
That you might give a thought to my plea, cast a spell over me
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn có thể đưa ra một ý nghĩ đến plea của tôi, cast một spell hơn tôi
Still I say to myself get a hold of yourself
Lời bài hát có nghĩa là: Vẫn còn, tôi nói với bản thân mình có được một giữ của mình
Can't you see that it never can be?
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn không thể thấy rằng nó không bao giờ có thể?

You go to my head
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn đi đến đầu của tôi
With a smile that makes my temperature rise
Lời bài hát có nghĩa là: Với một nụ cười làm tăng nhiệt độ của tôi
Like a summer with a thousand July's
Lời bài hát có nghĩa là: Giống như một mùa hè với một ngàn bảy
You intoxicate my soul with your eyes
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn intoxicate linh hồn của tôi với đôi mắt của bạn

Though I'm certain that this heart of mine
Lời bài hát có nghĩa là: Mặc dù tôi chắc chắn rằng trái tim của tôi
Hasn't a ghost of a chance in this crazy romance
Lời bài hát có nghĩa là: Không một bóng ma của một cơ hội trong này lãng mạn điên
You go to my head
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn đi đến đầu của tôi
You go to my head
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn đi đến đầu của tôi
You Go to My Head-110 (Bạn vào My Head-110) Lời bài hát