A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

You Be the One-1 (Bạn có một-1) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Point of Grace (Điểm của Grace)

Album: A Thousand Little Things-1 (Một nghìn ít điều-1)

Sometimes you don’t know what to do or what to say
Lời bài hát có nghĩa là: Đôi khi bạn không biết phải làm gì hay nói gì
When someone tells you all their trouble, all their pain
Lời bài hát có nghĩa là: Khi ai đó nói với bạn tất cả các vấn đề của họ, tất cả các cơn đau của họ
You don’t feel like you’ve got much to offer
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn không cảm thấy như bạn đã có nhiều để cung cấp
That’s when you come to Jesus and you lay it on the altar
Lời bài hát có nghĩa là: Khi bạn đến với Chúa Giêsu và bạn đặt nó trên bàn thờ

The burden’s not as heavy as you might think it is
Lời bài hát có nghĩa là: Gánh nặng của không nặng như bạn có thể nghĩ rằng nó là
He’s right there with you beside you time as this
Lời bài hát có nghĩa là: Anh ấy phải có với bạn bên cạnh bạn thời gian như thế này

You be the one to answer his call
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn là một người để trả lời cuộc gọi của mình
You be the one to stand up tall
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn là một đứng lên cao
Reaching out to lift them up
Lời bài hát có nghĩa là: Vươn ra để nâng chúng lên
With the arms of love when they’re feeling small
Lời bài hát có nghĩa là: Với cánh tay của tình yêu khi họ đang cảm thấy nhỏ
You be the one to shine the eyes of Jesus
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn là một người để tỏa sáng trong mắt của Chúa Giêsu
Even when you think that they don’t need you
Lời bài hát có nghĩa là: Ngay cả khi bạn nghĩ rằng họ không cần bạn
Don’t give up until the race is run
Lời bài hát có nghĩa là: Không cho lên cho đến khi các chủng tộc chạy
You be the one
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn là người

With a little grace he can heal the broken past
Lời bài hát có nghĩa là: Với một chút ân huệ, ông có thể chữa lành quá khứ bị hỏng
Help you forgive someone who can’t forgive you back
Lời bài hát có nghĩa là: Giúp bạn tha thứ cho một người không thể tha thứ cho bạn trở lại
Speak a word of kindness, a little comfort for their soul
Lời bài hát có nghĩa là: Nói một từ của lòng tốt, một chút thoải mái cho linh hồn của họ
Sit awhile and cry with them and help them to let it go
Lời bài hát có nghĩa là: Ngồi một lúc và khóc với họ và giúp họ để cho nó đi

Even when it feels like you can’t take one more step
Lời bài hát có nghĩa là: Ngay cả khi nó cảm thấy như bạn không thể đi thêm một bước
So run the road of Jesus and let him do the rest
Lời bài hát có nghĩa là: Vì vậy, chạy đường Chúa Giêsu và để cho anh ta làm phần còn lại

See them look down in the ground
Lời bài hát có nghĩa là: Xem họ nhìn ở mặt đất
It grows and ends up
Lời bài hát có nghĩa là: Nó phát triển và kết thúc
Coming back around
Lời bài hát có nghĩa là: Quay lại xung quanh thành phố
He knew, He’d be the one for you
Lời bài hát có nghĩa là: Ông biết, ông sẽ là một cho bạn
You Be the One-1 (Bạn có một-1) Lời bài hát

Thêm album từ Điểm của Grace