A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Yes, I Believe-1 (Vâng, tôi tin rằng-1) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Point of Grace (Điểm của Grace)

Album: Free to Fly-1 (Miễn phí để bay-1)

Words & music by joel lindsay & tony wood
Lời bài hát có nghĩa là: Từ & âm nhạc bởi joel lindsay & tony wood

When I said that I would follow
Lời bài hát có nghĩa là: Khi tôi nói rằng tôi sẽ làm theo
It was with an honest heart
Lời bài hát có nghĩa là: Nó đã với một tấm lòng trung thực
But I didn't fully understand the cost
Lời bài hát có nghĩa là: Nhưng tôi đã không hiểu đầy đủ về các chi phí
'cause there are saints throughout the ages
Lời bài hát có nghĩa là: vì có những vị thánh trong suốt các thời đại
And there are those today
Lời bài hát có nghĩa là: Và có những hôm nay
Who show us what it really means to carry the cross
Lời bài hát có nghĩa là: Ai cho chúng ta thấy những gì nó thực sự có nghĩa là để mang Thánh giá
That only fuels my devotion
Lời bài hát có nghĩa là: Mà chỉ nhiên liệu của tôi cống hiến
No matter what comes I will say
Lời bài hát có nghĩa là: Không có vấn đề gì đến tôi sẽ nói

(chorus)
Lời bài hát có nghĩa là: (điệp khúc)
Yes, I believe
Lời bài hát có nghĩa là: Có, tôi tin rằng
I believe with all that is in me
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi tin rằng với tất cả những gì trong tôi
Yes, I believe
Lời bài hát có nghĩa là: Có, tôi tin rằng
Though the world rises up against me
Lời bài hát có nghĩa là: Mặc dù trên thế giới tăng lên chống lại tôi
I will be faithful
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi sẽ được trung thành
To the choice I have made
Lời bài hát có nghĩa là: Với sự lựa chọn tôi đã thực hiện
I am determined
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi xác định
I will not be ashamed
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi sẽ không được xấu hổ
To live so the whole world can see
Lời bài hát có nghĩa là: Sống như vậy trên toàn thế giới có thể nhìn thấy
That yes, I believe
Lời bài hát có nghĩa là: Những gì có, tôi tin rằng

There will never be a reason
Lời bài hát có nghĩa là: Sẽ không bao giờ có một lý do
To lose this confidence
Lời bài hát có nghĩa là: Để mất niềm tin này
For I have found where my assurance lies
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi đã tìm thấy nơi mà tôi đảm bảo nằm
It is not in my own power
Lời bài hát có nghĩa là: Nó không phải là quyền lực của riêng tôi
But in who my savior is
Lời bài hát có nghĩa là: Nhưng trong những người cứu Chúa của tôi
And the truth of this conviction
Lời bài hát có nghĩa là: Và sự thật của niềm tin này
Makes me shout to the sky
Lời bài hát có nghĩa là: Làm cho tôi kêu la cho bầu trời

(repeat chorus)
Lời bài hát có nghĩa là: (lặp lại điệp khúc)

Yes, I believe he is risen
Lời bài hát có nghĩa là: Có, tôi tin rằng ông tăng
Yes, I believe we are forgiven
Lời bài hát có nghĩa là: Có, tôi tin rằng chúng tôi được tha thứ
Yes, I believe and one day we'll see him
Lời bài hát có nghĩa là: Có, tôi tin và một ngày chúng ta sẽ thấy anh ta
And together we'll say
Lời bài hát có nghĩa là: Và cùng nhau chúng ta sẽ nói

(repeat chorus)
Lời bài hát có nghĩa là: (lặp lại điệp khúc)

Yes, I Believe-1 (Vâng, tôi tin rằng-1) Lời bài hát Yes, I Believe-1 (Vâng, tôi tin rằng-1) Lời bài hát-2 Yes, I Believe-1 (Vâng, tôi tin rằng-1) Lời bài hát-3 Yes, I Believe-1 (Vâng, tôi tin rằng-1) Lời bài hát-4

Thêm album từ Điểm của Grace