A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Worthless-7 (Vô giá trị-7) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Point of Grace (Điểm của Grace)

Album: Point of Grace Gift Tin-1 (Điểm Tin món quà ân sủng-1)

I woke up today with a revelation
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi tỉnh dậy vào ngày hôm nay với một sự mặc khải
An introduction to the truth
Lời bài hát có nghĩa là: Giới thiệu về sự thật
I knew the world was round
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi biết thế giới đổi vòng
What goes up comes down
Lời bài hát có nghĩa là: Những gì đi đi xuống
And maybe I
Lời bài hát có nghĩa là: Và có lẽ tôi
Finally got it figured out
Lời bài hát có nghĩa là: Nó cuối cùng đã tìm ra
Chorus
Lời bài hát có nghĩa là: Điệp khúc
A moment is worthless
Lời bài hát có nghĩa là: Một chút thời gian là vô giá trị
No meaning, purpose
Lời bài hát có nghĩa là: Không có ý nghĩa, mục đích
Every breath is just wasted
Lời bài hát có nghĩa là: Mỗi hơi thở chỉ là lãng phí
If you are not the center of my world
Lời bài hát có nghĩa là: Nếu bạn không phải là trung tâm của thế giới của tôi
I'm just drifting, barely existing
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi 'm chỉ trôi, hầu như không sẵn có
Every minute without you
Lời bài hát có nghĩa là: Mỗi phút mà không có bạn
Is worthless
Lời bài hát có nghĩa là: Là vô giá trị
You know the state of my condition
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn biết trạng thái của tình trạng của tôi
And yet you hold me anyway
Lời bài hát có nghĩa là: Và nào được nêu ra bạn giữ tôi anyway
So I won't take a step unless it's your direction
Lời bài hát có nghĩa là: Vì vậy tôi sẽ không đi một bước, trừ khi đó là chỉ đạo của bạn
Where was I
Lời bài hát có nghĩa là: Anh đã ở đâu
Before I finally realized
Lời bài hát có nghĩa là: Trước khi tôi cuối cùng đã nhận ra
Chorus
Lời bài hát có nghĩa là: Điệp khúc
There's a void in my heart
Lời bài hát có nghĩa là: Đó là một khoảng trống trong trái tim tôi
Where it's empty and dark
Lời bài hát có nghĩa là: Nó ở đâu có sản phẩm nào và bóng tối
Without You and Your love
Lời bài hát có nghĩa là: Nếu không có bạn và tình yêu của bạn
Lord, I'm broken apart
Lời bài hát có nghĩa là: Chúa ơi, tôi bị hỏng ngoài
I surrender my life
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi đầu hàng cuộc sống của tôi
To be right where You are
Lời bài hát có nghĩa là: Có phải bạn đang ở đâu
Worthless-7 (Vô giá trị-7) Lời bài hát

Thêm album từ Điểm của Grace