A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Worst Enemy (Kẻ thù tồi tệ nhất) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Raekwon (Raekwon)

Album: Fly International Luxurious Art-1 (Bay quốc tế nghệ thuật sang trọng-1)

I'm all wrapped up in shackles
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi tất cả các gói lên trong xiềng
I'm trying to break free
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi đang cố gắng để phá vỡ miễn phí
I'm my own worst enemy, me
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi là kẻ thù tồi tệ nhất của riêng tôi, tôi
They'll never let me by though, I'm always tryna beat
Lời bài hát có nghĩa là: Họ sẽ không bao giờ cho tôi bởi mặc dù, tôi luôn luôn đánh bại tryna
Beat my worst enemy, me
Lời bài hát có nghĩa là: Đánh bại kẻ thù tồi tệ nhất của tôi, tôi

Ayo, a better platform for all to listen to me
Lời bài hát có nghĩa là: Ayo, một nền tảng tốt hơn cho tất cả để lắng nghe tôi
We out in DC deep, ain't got no sleep
Lời bài hát có nghĩa là: Chúng tôi ra ở DC, sâu không có giấc ngủ không có
The ride bumpy, who jetted out the country to buy D
Lời bài hát có nghĩa là: Xe gập ghềnh, Ai điểm trong ra quốc gia để mua D
Came back, large par, ain't nothin' sweet
Lời bài hát có nghĩa là: Đến sau, ngang lớn, không gì ngọt ngào
My dome is yellin', "Go home!" but I ain't through
Lời bài hát có nghĩa là: Mái vòm của tôi hét, "Về nhà đi!", nhưng tôi không phải là thông qua
So many years in my career, it's a long route
Lời bài hát có nghĩa là: Nhiều năm trong sự nghiệp của tôi, đó là một con đường dài
Thinkin' when Cap skinned his face on the plaster
Lời bài hát có nghĩa là: suy nghĩ ' khi Cap da mặt trên thạch cao
We was dusted back then, I smoked the last of it
Lời bài hát có nghĩa là: Chúng tôi dusted trở lại sau đó, tôi hút thuốc cuối cùng của nó
And jumped into the Acura, sleepin' in Sibble's, what it do?
Lời bài hát có nghĩa là: Và đã nhảy vào Acura, kiểu của Sibble, nó làm gì?
Stew, beef, chicken, where my boo?
Lời bài hát có nghĩa là: Món hầm, thịt bò, thịt gà, nơi boo của tôi?
Had a quarrel with a hood rockstar, I broke his arm off
Lời bài hát có nghĩa là: Có một tranh cãi với một rockstar mui xe, tôi đã phá vỡ cánh tay của mình
'Cause he was pointin' his fingers at Ivanne's daughter
Lời bài hát có nghĩa là: Vì ông pointin' ngón tay của mình tại Ivanne của con gái
What's next? Dreads want a piece of my spot
Lời bài hát có nghĩa là: Tiếp theo là gì? Dreads muốn có một mảnh tại chỗ
This my crib, I pay here to live, fuck you, pop
Lời bài hát có nghĩa là: Này cui của tôi, tôi trả tiền ở đây để sống, chết tiệt, pop

I'm all wrapped up in shackles
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi tất cả các gói lên trong xiềng
I'm trying to break free
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi đang cố gắng để phá vỡ miễn phí
I'm my own worst enemy, me
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi là kẻ thù tồi tệ nhất của riêng tôi, tôi
They'll never let me by though, I'm always tryna beat
Lời bài hát có nghĩa là: Họ sẽ không bao giờ cho tôi bởi mặc dù, tôi luôn luôn đánh bại tryna
Beat my worst enemy, me
Lời bài hát có nghĩa là: Đánh bại kẻ thù tồi tệ nhất của tôi, tôi

Ridin' with the gun cocked, sweatin', musty tee on
Lời bài hát có nghĩa là: Mắt với súng cocked, sweatin', mốc tee trên
Black Timb b's, 10 degrees, GG bum
Lời bài hát có nghĩa là: Black Timb của b, 10 độ, GG bum
Couple Ks, some had charms
Lời bài hát có nghĩa là: Ks vài, một số có sự quyến rũ
I'm strictly Eagles, few suede's on
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi đúng là đại bàng, vài các da lộn trên
Next Friday I'm Faizon
Lời bài hát có nghĩa là: Tiếp theo thứ sáu tôi Faizon
I gotta kill this nigga's head
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi sẽ bẻ nigga này đầu
He probably do mine, when nobody's there
Lời bài hát có nghĩa là: Ông có lẽ tôi, khi không ai là không
'Cause the only way to score, leave no witness
Lời bài hát có nghĩa là: Bởi vì cách duy nhất để điểm số, lại không có nhân chứng
A thug on my shit list, pay him with slugs back
Lời bài hát có nghĩa là: Một du côn trên danh sách shit của tôi, trả cho anh ta với sên lại
The slickness and remember that I built two graves
Lời bài hát có nghĩa là: Slickness và nhớ rằng tôi đã xây dựng hai ngôi mộ
I wasn't stupid, I was ruthless
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi không phải là ngu ngốc, tôi đã tàn nhẫn
Check the bazooka crew, they bookoos
Lời bài hát có nghĩa là: Kiểm tra các phi hành đoàn bazooka, họ bookoos
Broke the glass slammin' my rings down
Lời bài hát có nghĩa là: Đã phá vỡ kính slammin' của tôi vòng xuống
That's doofus, don't mess up, you got the longest clip, use it
Lời bài hát có nghĩa là: Đó là doofus, không mess lên, bạn đã nhận các clip dài nhất, sử dụng nó
Yo you see 'em in the lobby, they right there
Lời bài hát có nghĩa là: Yo bạn thấy chúng trong phòng đợi, họ phải có
Head shots only, kill him, he right there
Lời bài hát có nghĩa là: Đầu mũi chích ngừa chỉ, giết hắn đi, ông phải có

I'm all wrapped up in shackles
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi tất cả các gói lên trong xiềng
I'm trying to break free
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi đang cố gắng để phá vỡ miễn phí
I'm my own worst enemy, me
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi là kẻ thù tồi tệ nhất của riêng tôi, tôi
They'll never let me by though, I'm always tryna beat
Lời bài hát có nghĩa là: Họ sẽ không bao giờ cho tôi bởi mặc dù, tôi luôn luôn đánh bại tryna
Beat my worst enemy, me
Lời bài hát có nghĩa là: Đánh bại kẻ thù tồi tệ nhất của tôi, tôi
Worst Enemy (Kẻ thù tồi tệ nhất) Lời bài hát Worst Enemy (Kẻ thù tồi tệ nhất) Lời bài hát-2