A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Will You Still Love Me Tomorrow-16 (Anh sẽ vẫn yêu em ngày mai-16) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Fady Maalouf (Fady Maalouf)

Album: Blessed-11 (May mắn-11)

Will you still love me tomorrow
Lời bài hát có nghĩa là: Sẽ bạn vẫn còn yêu em ngày mai không

Will, will you still, you be taking care of me now
Lời bài hát có nghĩa là: Sẽ, bạn sẽ vẫn còn, bạn có thể chăm sóc của tôi bây giờ
Will, will you still, love me the rest of your life
Lời bài hát có nghĩa là: Sẽ, sẽ bạn vẫn còn, yêu tôi phần còn lại của cuộc sống của bạn

You have so much love to give
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn có rất nhiều tình yêu để cung cấp cho
That without you I can?t live
Lời bài hát có nghĩa là: Mà không có bạn tôi có thể? t sống
Oh until the end of time
Lời bài hát có nghĩa là: Oh cho đến cuối thời gian

My first and only love I do sincerely ask one thing to
Lời bài hát có nghĩa là: Đầu tiên và chỉ có tình yêu của tôi tôi xin chân thành hỏi một điều cần
You
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn

Can you tell me one more time
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn có thể cho tôi một lần nữa

Will, will you still love me tomorrow
Lời bài hát có nghĩa là: Sẽ, sẽ vẫn yêu tôi ngày mai
Will, will you still stand always here by my side
Lời bài hát có nghĩa là: Sẽ, sẽ bạn vẫn đứng luôn luôn ở đây bên cạnh tôi
And take away all my sorrow
Lời bài hát có nghĩa là: Và lấy đi tất cả nỗi buồn của tôi
Will, will you still love me tomorrow
Lời bài hát có nghĩa là: Sẽ, sẽ vẫn yêu tôi ngày mai
Will, will you still stand always here by my side
Lời bài hát có nghĩa là: Sẽ, sẽ bạn vẫn đứng luôn luôn ở đây bên cạnh tôi
Will you still love me tomorrow
Lời bài hát có nghĩa là: Sẽ bạn vẫn còn yêu em ngày mai không

Will you still love me tomorrow
Lời bài hát có nghĩa là: Sẽ bạn vẫn còn yêu em ngày mai không

Deep, deep inside, I know that you?re made for me
Lời bài hát có nghĩa là: Sâu, sâu bên trong, tôi biết rằng bạn? tái thực hiện cho tôi
Now, it looks right There?s just one thing I just want
Lời bài hát có nghĩa là: Bây giờ, nó sẽ phải có? s chỉ có một điều em muốn
To know
Lời bài hát có nghĩa là: Để biết

You have so much love to give
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn có rất nhiều tình yêu để cung cấp cho
That without you I can?t live
Lời bài hát có nghĩa là: Mà không có bạn tôi có thể? t sống
Oh until the end of time
Lời bài hát có nghĩa là: Oh cho đến cuối thời gian

My first and only love I do sincerely ask one thing to
Lời bài hát có nghĩa là: Đầu tiên và chỉ có tình yêu của tôi tôi xin chân thành hỏi một điều cần
You
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn

Can you tell me one more time
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn có thể cho tôi một lần nữa

Will, will you still love me tomorrow
Lời bài hát có nghĩa là: Sẽ, sẽ vẫn yêu tôi ngày mai
Will, will you still stand always here by my side
Lời bài hát có nghĩa là: Sẽ, sẽ bạn vẫn đứng luôn luôn ở đây bên cạnh tôi
And take away all my sorrow
Lời bài hát có nghĩa là: Và lấy đi tất cả nỗi buồn của tôi
There?s so much I can give to you
Lời bài hát có nghĩa là: Có? s rất nhiều tôi có thể cung cấp cho bạn
Uh I just wanna live with you
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi chỉ muốn sống với bạn
Will, will you still stand always here by my side
Lời bài hát có nghĩa là: Sẽ, sẽ bạn vẫn đứng luôn luôn ở đây bên cạnh tôi
Will you still love me tomorrow
Lời bài hát có nghĩa là: Sẽ bạn vẫn còn yêu em ngày mai không
There?s so much I can give to you
Lời bài hát có nghĩa là: Có? s rất nhiều tôi có thể cung cấp cho bạn
Uh I just wanna live with you
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi chỉ muốn sống với bạn
Will, will you still stand always here by my side
Lời bài hát có nghĩa là: Sẽ, sẽ bạn vẫn đứng luôn luôn ở đây bên cạnh tôi
Will you still love me tomorrow
Lời bài hát có nghĩa là: Sẽ bạn vẫn còn yêu em ngày mai không
Love me tomorrow
Lời bài hát có nghĩa là: Yêu em ngày mai
Will You Still Love Me Tomorrow-16 (Anh sẽ vẫn yêu em ngày mai-16) Lời bài hát Will You Still Love Me Tomorrow-16 (Anh sẽ vẫn yêu em ngày mai-16) Lời bài hát-2