A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Will You Still Love Me Tomorrow-16 (Anh sẽ vẫn yêu em ngày mai-16) Lời bài hát

This page is designed to provide song lyrics of Anh sẽ vẫn yêu em ngày mai-16 which is collected in album of May mắn-11 produced by Fady Maalouf. You can read the following text version of Anh sẽ vẫn yêu em ngày mai-16. If you are interested in other songs in the same album, please click Anh sẽ vẫn yêu em ngày mai-16. To find comprehensive list of albums from the same singer, just click Fady Maalouf. If you love such song lyrics, you can add this page to your favorite. For convenience, you can also download image version of Anh sẽ vẫn yêu em ngày mai-16 to print, or you can share it with your friends via Email, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, etc. At the end of this page, you will see song lyrics of Anh sẽ vẫn yêu em ngày mai-16 in other 42 languages including Arabic, Czech, Danish, German, Greek, Finnish, French, Hebrew, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Dutch, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Thai, etc. On one hand, please write to us if you need song lyrics in PDF version or want to download MP3 of Anh sẽ vẫn yêu em ngày mai-16 for free. On the other hand, if you know of other songs that are not included in this album, please feel free to contact us. We will include it during next update of our database.

Nghệ sĩ: Fady Maalouf (Fady Maalouf)

Album: Blessed-11 (May mắn-11)

Will you still love me tomorrow
Lời bài hát có nghĩa là: Sẽ bạn vẫn còn yêu em ngày mai không

Will, will you still, you be taking care of me now
Lời bài hát có nghĩa là: Sẽ, bạn sẽ vẫn còn, bạn có thể chăm sóc của tôi bây giờ
Will, will you still, love me the rest of your life
Lời bài hát có nghĩa là: Sẽ, sẽ bạn vẫn còn, yêu tôi phần còn lại của cuộc sống của bạn

You have so much love to give
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn có rất nhiều tình yêu để cung cấp cho
That without you I can?t live
Lời bài hát có nghĩa là: Mà không có bạn tôi có thể? t sống
Oh until the end of time
Lời bài hát có nghĩa là: Oh cho đến cuối thời gian

My first and only love I do sincerely ask one thing to
Lời bài hát có nghĩa là: Đầu tiên và chỉ có tình yêu của tôi tôi xin chân thành hỏi một điều cần
You
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn

Can you tell me one more time
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn có thể cho tôi một lần nữa

Will, will you still love me tomorrow
Lời bài hát có nghĩa là: Sẽ, sẽ vẫn yêu tôi ngày mai
Will, will you still stand always here by my side
Lời bài hát có nghĩa là: Sẽ, sẽ bạn vẫn đứng luôn luôn ở đây bên cạnh tôi
And take away all my sorrow
Lời bài hát có nghĩa là: Và lấy đi tất cả nỗi buồn của tôi
Will, will you still love me tomorrow
Lời bài hát có nghĩa là: Sẽ, sẽ vẫn yêu tôi ngày mai
Will, will you still stand always here by my side
Lời bài hát có nghĩa là: Sẽ, sẽ bạn vẫn đứng luôn luôn ở đây bên cạnh tôi
Will you still love me tomorrow
Lời bài hát có nghĩa là: Sẽ bạn vẫn còn yêu em ngày mai không

Will you still love me tomorrow
Lời bài hát có nghĩa là: Sẽ bạn vẫn còn yêu em ngày mai không

Deep, deep inside, I know that you?re made for me
Lời bài hát có nghĩa là: Sâu, sâu bên trong, tôi biết rằng bạn? tái thực hiện cho tôi
Now, it looks right There?s just one thing I just want
Lời bài hát có nghĩa là: Bây giờ, nó sẽ phải có? s chỉ có một điều em muốn
To know
Lời bài hát có nghĩa là: Để biết

You have so much love to give
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn có rất nhiều tình yêu để cung cấp cho
That without you I can?t live
Lời bài hát có nghĩa là: Mà không có bạn tôi có thể? t sống
Oh until the end of time
Lời bài hát có nghĩa là: Oh cho đến cuối thời gian

My first and only love I do sincerely ask one thing to
Lời bài hát có nghĩa là: Đầu tiên và chỉ có tình yêu của tôi tôi xin chân thành hỏi một điều cần
You
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn

Can you tell me one more time
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn có thể cho tôi một lần nữa

Will, will you still love me tomorrow
Lời bài hát có nghĩa là: Sẽ, sẽ vẫn yêu tôi ngày mai
Will, will you still stand always here by my side
Lời bài hát có nghĩa là: Sẽ, sẽ bạn vẫn đứng luôn luôn ở đây bên cạnh tôi
And take away all my sorrow
Lời bài hát có nghĩa là: Và lấy đi tất cả nỗi buồn của tôi
There?s so much I can give to you
Lời bài hát có nghĩa là: Có? s rất nhiều tôi có thể cung cấp cho bạn
Uh I just wanna live with you
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi chỉ muốn sống với bạn
Will, will you still stand always here by my side
Lời bài hát có nghĩa là: Sẽ, sẽ bạn vẫn đứng luôn luôn ở đây bên cạnh tôi
Will you still love me tomorrow
Lời bài hát có nghĩa là: Sẽ bạn vẫn còn yêu em ngày mai không
There?s so much I can give to you
Lời bài hát có nghĩa là: Có? s rất nhiều tôi có thể cung cấp cho bạn
Uh I just wanna live with you
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi chỉ muốn sống với bạn
Will, will you still stand always here by my side
Lời bài hát có nghĩa là: Sẽ, sẽ bạn vẫn đứng luôn luôn ở đây bên cạnh tôi
Will you still love me tomorrow
Lời bài hát có nghĩa là: Sẽ bạn vẫn còn yêu em ngày mai không
Love me tomorrow
Lời bài hát có nghĩa là: Yêu em ngày mai
Will You Still Love Me Tomorrow-16 (Anh sẽ vẫn yêu em ngày mai-16) Lời bài hát Will You Still Love Me Tomorrow-16 (Anh sẽ vẫn yêu em ngày mai-16) Lời bài hát-2