A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Waiting in the Wings-7 (Chờ đợi trong cánh-7) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Point of Grace (Điểm của Grace)

Album: Point of Grace Gift Tin-2 (Điểm Tin món quà ân sủng-2)

Hearts of hope seem hard to find these days
Lời bài hát có nghĩa là: Trái tim của hy vọng có vẻ khó để tìm thấy những ngày này
As darker deeds have their time on center stage
Lời bài hát có nghĩa là: Như sẫm màu hơn những hành động có thời gian của họ trên sân khấu trung tâm
We watch it all unfolding scene by scene
Lời bài hát có nghĩa là: Chúng tôi xem nó tất cả unfolding cảnh bởi cảnh
And a happy ending seems a fading dream
Lời bài hát có nghĩa là: Và một kết thúc hạnh phúc có vẻ như một giấc mơ phai

Fear and desperation have their day
Lời bài hát có nghĩa là: Nỗi sợ hãi và tuyệt vọng có ngày của họ
At least until faith steps up to say
Lời bài hát có nghĩa là: Ít nhất cho đến khi Đức tin bước lên để nói

I believe, though God is out of sight
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi tin rằng, mặc dù Thiên Chúa là ra khỏi cảnh
He's working in the middle of all things
Lời bài hát có nghĩa là: Ông làm việc ở giữa tất cả mọi thứ
Evil may have Its time in the spotlight
Lời bài hát có nghĩa là: Cái ác có thể có thời gian của mình trong spotlight
But love is waiting in the wings
Lời bài hát có nghĩa là: Nhưng tình yêu là chờ đợi trong cánh
Love is always waiting in the wings
Lời bài hát có nghĩa là: Tình yêu luôn luôn chờ đợi trong cánh

It?s your life, as it plays out don't forget it
Lời bài hát có nghĩa là: Nó? s cuộc sống của bạn, như là nó phát ra Đừng quên nó
Heartache comes but the stories not done yet
Lời bài hát có nghĩa là: Heartache đi nhưng câu chuyện không thực hiện được nêu ra
Oh, when shadows come, your courage wants to fade
Lời bài hát có nghĩa là: Oh, khi bóng tối đến, lòng dũng cảm của bạn muốn phai
Oh but in a moment, everything can change
Lời bài hát có nghĩa là: Oh, nhưng trong một thời điểm, tất cả mọi thứ có thể thay đổi

I believe, though God is out of sight
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi tin rằng, mặc dù Thiên Chúa là ra khỏi cảnh
He's working in the middle of all things
Lời bài hát có nghĩa là: Ông làm việc ở giữa tất cả mọi thứ
Evil may have Its time in the spotlight
Lời bài hát có nghĩa là: Cái ác có thể có thời gian của mình trong spotlight
Oh, but love is waiting in the wings
Lời bài hát có nghĩa là: Oh, nhưng tình yêu là chờ đợi trong cánh
Love is always waiting in the wings
Lời bài hát có nghĩa là: Tình yêu luôn luôn chờ đợi trong cánh

there's always more to any story
Lời bài hát có nghĩa là: có luôn luôn là nhiều hơn bất kỳ câu chuyện
Than just what's here and now
Lời bài hát có nghĩa là: So với chỉ là những gì là ở đây và bây giờ
There's not one hopeless situation
Lời bài hát có nghĩa là: Có không một tình trạng vô vọng
That can't be turned around
Lời bài hát có nghĩa là: Đó không phải xoay vòng

I believe, though God is out of sight
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi tin rằng, mặc dù Thiên Chúa là ra khỏi cảnh
He's working in the middle of all things, oh
Lời bài hát có nghĩa là: Ông làm việc ở giữa tất cả mọi thứ, oh
Evil may have Its time in the spotlight
Lời bài hát có nghĩa là: Cái ác có thể có thời gian của mình trong spotlight
Oh, but love is waiting in the wings
Lời bài hát có nghĩa là: Oh, nhưng tình yêu là chờ đợi trong cánh
Love is always waiting in the wings
Lời bài hát có nghĩa là: Tình yêu luôn luôn chờ đợi trong cánh

Love is always waiting in the wings
Lời bài hát có nghĩa là: Tình yêu luôn luôn chờ đợi trong cánh

Waiting in the Wings-7 (Chờ đợi trong cánh-7) Lời bài hát

Thêm album từ Điểm của Grace