A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

This Is the Night-4 (Đây là đêm-4) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Clay Aiken (Clay Aiken)

Album: Super Hits-69 (Super Hits-69)

When the world was in upside down
Lời bài hát có nghĩa là: Khi thế giới đã lộn ngược
I could take all the time I had
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi có thể đưa tất cả thời gian tôi đã có
But I'm not gonna wait
Lời bài hát có nghĩa là: Nhưng sẽ không chờ đợi
When a moment can vanish so fast
Lời bài hát có nghĩa là: Khi một thời điểm có thể tan biến nhanh
Cause every kiss is a kiss you can never get back
Lời bài hát có nghĩa là: Nguyên nhân gây ra nụ hôn mỗi là một nụ hôn mà bạn không bao giờ có thể trở lại

Lift me up in your arms
Lời bài hát có nghĩa là: Nâng tôi lên trong vòng tay
If you told me that's where heaven is
Lời bài hát có nghĩa là: Nếu bạn nói với tôi đó là nơi thiên đàng là
(Well, you'd be right)
Lời bài hát có nghĩa là: (Vâng, bạn sẽ được quyền)
I've been waiting forever for this
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi đã chờ đợi mãi mãi cho điều này
This is the night
Lời bài hát có nghĩa là: Đây là đêm

When the answer to all my dreams
Lời bài hát có nghĩa là: Khi câu trả lời cho tất cả các ước mơ của tôi
Is as close as a touch away
Lời bài hát có nghĩa là: Gần như là một liên lạc đi
Why am I here holding back what I'm trying to say
Lời bài hát có nghĩa là: Tại sao tôi ở đây giữ lại những gì tôi đang cố gắng để nói

Lift me up in your arms
Lời bài hát có nghĩa là: Nâng tôi lên trong vòng tay
If you told me that is where heaven is
Lời bài hát có nghĩa là: Nếu bạn nói với tôi đó là nơi thiên đàng là
(Well, you'd be right)
Lời bài hát có nghĩa là: (Vâng, bạn sẽ được quyền)
Hold me close to your heart
Lời bài hát có nghĩa là: Giữ tôi gần gũi với trái tim của bạn
I will go with you to the end of the Earth
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi sẽ đi với bạn để kết thúc của trái đất
(And we'll fly)
Lời bài hát có nghĩa là: (Và chúng tôi sẽ bay)
I've been waiting forever for this
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi đã chờ đợi mãi mãi cho điều này
This is the night
Lời bài hát có nghĩa là: Đây là đêm

This is the night where we capture forever
Lời bài hát có nghĩa là: Đây là đêm mà chúng tôi nắm bắt mãi mãi
And all out tomorrows begin
Lời bài hát có nghĩa là: Và tất cả ra ngày mai bắt đầu
After tonight we will never be lonely again
Lời bài hát có nghĩa là: Sau đêm nay chúng tôi sẽ không bao giờ được cô đơn một lần nữa

Lift me up in your arms
Lời bài hát có nghĩa là: Nâng tôi lên trong vòng tay
If you told me that is where heaven is
Lời bài hát có nghĩa là: Nếu bạn nói với tôi đó là nơi thiên đàng là
(Well, you'd be right)
Lời bài hát có nghĩa là: (Vâng, bạn sẽ được quyền)
Hold me close to your heart
Lời bài hát có nghĩa là: Giữ tôi gần gũi với trái tim của bạn
I would go with you to the end of the Earth
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi sẽ đi với bạn đến sự kết thúc của trái đất
(And we'll fly)
Lời bài hát có nghĩa là: (Và chúng tôi sẽ bay)
I've been waiting forever for this
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi đã chờ đợi mãi mãi cho điều này
This is the night
Lời bài hát có nghĩa là: Đây là đêm
This Is the Night-4 (Đây là đêm-4) Lời bài hát This Is the Night-4 (Đây là đêm-4) Lời bài hát-2 This Is the Night-4 (Đây là đêm-4) Lời bài hát-3