A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

There Is Nothing Greater Than Grace-1 (Không có gì lớn hơn so với Grace-1) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Point of Grace (Điểm của Grace)

Album: No Changin' Us-1 (Không có Changin' chúng tôi-1)

What do you say to someone
Lời bài hát có nghĩa là: Những gì bạn nói với một ai đó
Who feels like they’ve lost it all
Lời bài hát có nghĩa là: Những người cảm thấy như họ đã mất tất cả
Over the edge, with no one there to break their fall
Lời bài hát có nghĩa là: Trên các cạnh, với không có ai có để phá vỡ của mùa thu
And what do you say to someone
Lời bài hát có nghĩa là: Và làm những gì bạn nói với một ai đó
Who feels so unloved
Lời bài hát có nghĩa là: Ai cảm thấy unloved vậy
Giving themselves away
Lời bài hát có nghĩa là: Cho mình đi
A little bit everyday
Lời bài hát có nghĩa là: Một chút chút mỗi ngày
Just to be good enough
Lời bài hát có nghĩa là: Chỉ để được tốt, đủ

And what do you say to a hopeless soul
Lời bài hát có nghĩa là: Và những gì bạn nói với một linh hồn tuyệt vọng
Who can’t remember their way home
Lời bài hát có nghĩa là: Những người không thể nhớ theo cách của họ nhà
And everything is out of their control
Lời bài hát có nghĩa là: Và tất cả mọi thứ là ngoài tầm kiểm soát của họ

There is no valley
Lời bài hát có nghĩa là: Có là không
There is no darkness
Lời bài hát có nghĩa là: Có là không có bóng tối
There is no sorrow
Lời bài hát có nghĩa là: Đó là nỗi buồn không
Greater than the grace of Jesus
Lời bài hát có nghĩa là: Lớn hơn các ân huệ của Chúa Giêsu
There is no moment
Lời bài hát có nghĩa là: Đó là thời điểm không có
There is no distance
Lời bài hát có nghĩa là: Có là không có khoảng cách
There is no heartbreak
Lời bài hát có nghĩa là: Có là không có sự đau lòng
He can’t take you through
Lời bài hát có nghĩa là: Ông không thể đưa bạn qua
So before you think that you’re too lost to save
Lời bài hát có nghĩa là: Vì vậy trước khi bạn nghĩ rằng bạn đang quá mất để tiết kiệm
Remember there is nothing greater than grace
Lời bài hát có nghĩa là: Hãy nhớ rằng không có gì lớn hơn so với grace

What do you say to someone
Lời bài hát có nghĩa là: Những gì bạn nói với một ai đó
Whose life is on the line
Lời bài hát có nghĩa là: Cuộc sống mà là trên dòng
And they’re unsure what happens after their last breath in time
Lời bài hát có nghĩa là: Và họ không chắc chắn những gì xảy ra sau khi hơi thở cuối cùng của họ trong thời gian
What do you say to someone who’s built a wall you can’t break through
Lời bài hát có nghĩa là: Những gì bạn nói cho những người đã xây dựng một bức tường mà bạn không thể vượt qua
And it’s so hard for them to hear the truth
Lời bài hát có nghĩa là: Và đó là khó khăn như vậy để họ biết sự thật

What do you say to a life of regret
Lời bài hát có nghĩa là: Điều gì làm bạn nói đến một cuộc sống rất tiếc
That’s trying so hard to forget
Lời bài hát có nghĩa là: Đó là cố gắng khó khăn như vậy để quên
What do you say to dreams unmet
Lời bài hát có nghĩa là: Những gì bạn nói cho những ước mơ không được đáp ứng

Don’t lose heart
Lời bài hát có nghĩa là: Đừng đánh mất trái tim
Don’t let go
Lời bài hát có nghĩa là: Không buông
Don’t give up
Lời bài hát có nghĩa là: Đừng bỏ cuộc
You are not alone
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn không phải là một mình
There Is Nothing Greater Than Grace-1 (Không có gì lớn hơn so với Grace-1) Lời bài hát There Is Nothing Greater Than Grace-1 (Không có gì lớn hơn so với Grace-1) Lời bài hát-2 There Is Nothing Greater Than Grace-1 (Không có gì lớn hơn so với Grace-1) Lời bài hát-3 There Is Nothing Greater Than Grace-1 (Không có gì lớn hơn so với Grace-1) Lời bài hát-4

Thêm album từ Điểm của Grace