A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

The Love of Christ-1 (Tình yêu của Chúa Kitô-1) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Point of Grace (Điểm của Grace)

Album: The Love of Christ (Tình yêu của Chúa Kitô)

[Chorus]
Lời bài hát có nghĩa là: [Điệp khúc]
How long (how long)
Lời bài hát có nghĩa là: Bao lâu (bao lâu)
How wide (how wide)
Lời bài hát có nghĩa là: Làm thế nào rộng (làm thế nào nhiều)
Is the love of Christ
Lời bài hát có nghĩa là: Là tình yêu của Chúa Kitô
How deep (how deep)
Lời bài hát có nghĩa là: Sâu sắc như thế nào (như thế nào sâu)
How high (how high)
Lời bài hát có nghĩa là: Làm thế nào cao (cao như thế nào)
Is the love of Christ
Lời bài hát có nghĩa là: Là tình yêu của Chúa Kitô

It would take ten thousand lifetimes
Lời bài hát có nghĩa là: Nó sẽ mất mười ngàn kiếp sống
To comprehend, a love with no beginning
Lời bài hát có nghĩa là: Để thấu hiểu, một tình yêu với khởi đầu không có
A love that knows no end
Lời bài hát có nghĩa là: Một tình yêu mà biết không có kết thúc

[Chorus]
Lời bài hát có nghĩa là: [Điệp khúc]

More than any heart could measure or ever hold
Lời bài hát có nghĩa là: Trái tim nhiều hơn bất kỳ có thể đo hoặc từng nắm giữ
His love could fill the oceans
Lời bài hát có nghĩa là: Tình yêu của mình có thể điền vào các đại dương
'Til they overflowed
Lời bài hát có nghĩa là: 'Til họ tràn

[Chorus]
Lời bài hát có nghĩa là: [Điệp khúc]

Higher than the mountains
Lời bài hát có nghĩa là: Cao hơn các ngọn núi
Deeper than the ocean
Lời bài hát có nghĩa là: Sâu hơn các đại dương
Farther than the reach of the sky
Lời bài hát có nghĩa là: Xa hơn so với tầm với của bầu trời
Wider than the heavens
Lời bài hát có nghĩa là: Rộng hơn thiên đường
Longer than forever
Lời bài hát có nghĩa là: Còn hơn mãi mãi
Greater is the love of Christ
Lời bài hát có nghĩa là: Lớn hơn là tình yêu của Chúa Kitô

[Chorus]
Lời bài hát có nghĩa là: [Điệp khúc]
The Love of Christ-1 (Tình yêu của Chúa Kitô-1) Lời bài hát

Thêm album từ Điểm của Grace