A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

The Great Divide-18 (Great chia-18) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Point of Grace (Điểm của Grace)

Album: Turn Up the Music: The Hits of Point of Grace-2 (Bật lên âm nhạc: lượt truy cập điểm của Grace-2)

Words and music by grant cunningham & matt huesmann
Lời bài hát có nghĩa là: Từ ngữ và âm nhạc bởi grant cunningham & matt huesmann
Silence
Lời bài hát có nghĩa là: Sự im lặng
Trying to fathom the distance
Lời bài hát có nghĩa là: Cố gắng để hiểu được khoảng cách
Looking out 'cross the canyon carved
Lời bài hát có nghĩa là: Tìm ra ' qua hẻm núi khắc
By my hands
Lời bài hát có nghĩa là: Bởi bàn tay của tôi
God is gracious
Lời bài hát có nghĩa là: Thiên Chúa là duyên dáng
Sin would still separate us
Lời bài hát có nghĩa là: Tội lỗi vẫn sẽ tách chúng tôi
Were it not for the bridge his grace
Lời bài hát có nghĩa là: Đã không cho cầu ân sủng của Ngài
Has made us
Lời bài hát có nghĩa là: Đã làm cho chúng tôi
His love will carry me
Lời bài hát có nghĩa là: Tình yêu của mình sẽ mang tôi

[Chorus]
Lời bài hát có nghĩa là: [Điệp khúc]
There's a bridge to cross the great divide
Lời bài hát có nghĩa là: Đó là một cây cầu để vượt qua sự phân chia tuyệt vời
A way was made to reach the other side
Lời bài hát có nghĩa là: Một cách đã được thực hiện để đạt được phía bên kia
The mercy of the father, cost his son
Lời bài hát có nghĩa là: Chi phí vào lòng thương xót của cha, con trai của ông
His life
Lời bài hát có nghĩa là: Cuộc sống của mình
His love is deep, his love is wide
Lời bài hát có nghĩa là: Tình yêu của mình là sâu sắc, tình yêu của mình là rộng
There's a cross to bridge the great divide
Lời bài hát có nghĩa là: Đó là một chéo để thu hẹp sự phân chia tuyệt vời

God is faithful
Lời bài hát có nghĩa là: Thiên Chúa là trung tín
On my own i'm unable
Lời bài hát có nghĩa là: Ngày của riêng tôi tôi không thể
He found me hopeless, alone and
Lời bài hát có nghĩa là: Ông thấy tôi tuyệt vọng, một mình và
Sent a savior
Lời bài hát có nghĩa là: Gửi một vị cứu tinh
He's provided a path a promised
Lời bài hát có nghĩa là: Ông đã cung cấp một con đường hứa hẹn một
To guide us
Lời bài hát có nghĩa là: Để hướng dẫn chúng tôi
Safely past all the sin that would divide us
Lời bài hát có nghĩa là: Một cách an toàn qua tất cả các tội lỗi đó sẽ chia cho chúng tôi
His love delivers me
Lời bài hát có nghĩa là: Tình yêu của mình mang lại cho tôi

[Chorus]
Lời bài hát có nghĩa là: [Điệp khúc]

The cross that cost my lord his life
Lời bài hát có nghĩa là: Thập tự giá chi phí của tôi Chúa cuộc sống của mình
Has given me mine
Lời bài hát có nghĩa là: Đã cho tôi tôi

There's a bridge to cross the great divide
Lời bài hát có nghĩa là: Đó là một cây cầu để vượt qua sự phân chia tuyệt vời
There's a cross to bridge the great divide
Lời bài hát có nghĩa là: Đó là một chéo để thu hẹp sự phân chia tuyệt vời

[Chorus]
Lời bài hát có nghĩa là: [Điệp khúc]
The Great Divide-18 (Great chia-18) Lời bài hát The Great Divide-18 (Great chia-18) Lời bài hát-2

Thêm album từ Điểm của Grace