A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sweet Georgia Brown-14 (Ngọt ngào Georgia Brown-14) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Django Reinhardt (Django Reinhardt)

Album: The Jazz & Swing Collection (Các bộ sưu tập nhạc Jazz & Swing)

Well let me tell you well no chick made
Lời bài hát có nghĩa là: Vâng, hãy để tôi nói cho bạn cũng không có gà được thực hiện
Could be the same
Lời bài hát có nghĩa là: Có thể là như nhau
As Sweet Georgia Brown.
Lời bài hát có nghĩa là: Như ngọt Georgia Brown.
Crazy feet that dance so neat
Lời bài hát có nghĩa là: Bàn chân điên nhảy như vậy gọn gàng
Has sweet Georgia Brown.
Lời bài hát có nghĩa là: Có ngọt Georgia Brown.
Fella's sigh, and even cry
Lời bài hát có nghĩa là: Sigh fella's, và thậm chí cả khóc
For sweet Georgia Brown.
Lời bài hát có nghĩa là: Ngọt ngào Georgia Brown.
I tell you just why
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi cho bạn biết chỉ tại sao
You know I don't lie.
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn biết tôi không nói dối.
It's been said
Lời bài hát có nghĩa là: Nó được nói
She knocks them dead
Lời bài hát có nghĩa là: Cô gõ chúng chết
In any old town.
Lời bài hát có nghĩa là: Trong bất kỳ thị trấn cũ.
Since she came right
Lời bài hát có nghĩa là: Kể từ khi cô ấy đã đúng
It's a shame
Lời bài hát có nghĩa là: Đó là một sự xấu hổ
How she brings them down.
Lời bài hát có nghĩa là: Làm thế nào cô ấy mang lại cho họ.
Sweet Georgia Brown-14 (Ngọt ngào Georgia Brown-14) Lời bài hát

Thêm album từ Django Reinhardt