A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Refuge of Love (Nơi trú ẩn của tình yêu) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Point of Grace (Điểm của Grace)

Album: Point of Grace-2 (Điểm của Grace-2)

Words & music by john mandeville
Lời bài hát có nghĩa là: Từ & âm nhạc bởi john mandeville

Lord, I need for you to know
Lời bài hát có nghĩa là: Chúa ơi, tôi cần cho bạn biết
It's only your love, I would die for
Lời bài hát có nghĩa là: Nó chỉ là tình yêu của bạn, tôi sẽ chết cho
So please say you'll never go
Lời bài hát có nghĩa là: Vì vậy hãy nói rằng bạn sẽ không bao giờ đi
When you say that you'll stay
Lời bài hát có nghĩa là: Khi bạn nói rằng bạn sẽ ở lại
Words fall short of sentiment
Lời bài hát có nghĩa là: Từ mùa thu ngắn của tình cảm
As tears fall from my eyes
Lời bài hát có nghĩa là: Như giọt nước mắt rơi từ đôi mắt của tôi
Cause hearts fail on all sides
Lời bài hát có nghĩa là: Trái tim gây ra thất bại trên tất cả các bên
While mine's safe inside
Lời bài hát có nghĩa là: Trong khi tôi là an toàn bên trong

(chorus)
Lời bài hát có nghĩa là: (điệp khúc)
Your refuge of love
Lời bài hát có nghĩa là: Của bạn nơi trú ẩn của tình yêu
Oh, you're my refuge of love
Lời bài hát có nghĩa là: Oh, cậu của tôi nơi trú ẩn của tình yêu
For so long, I never thought I'd find you
Lời bài hát có nghĩa là: Cho nên dài, tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ tìm thấy bạn
Oh, you're my refuge of love
Lời bài hát có nghĩa là: Oh, cậu của tôi nơi trú ẩn của tình yêu
Love's never been so right
Lời bài hát có nghĩa là: Tình yêu không bao giờ như vậy quyền
Love's never been so right
Lời bài hát có nghĩa là: Tình yêu không bao giờ như vậy quyền
'cause I finally found a haven for my heart
Lời bài hát có nghĩa là: vì tôi cuối cùng đã tìm thấy một nơi trú ẩn cho trái tim tôi
In your refuge of love
Lời bài hát có nghĩa là: Trong của mình nơi trú ẩn của tình yêu

Guess I believed you'd come and go
Lời bài hát có nghĩa là: Đoán tôi tin rằng bạn sẽ đến và đi
Like every other love in my life
Lời bài hát có nghĩa là: Giống như tất cả tình yêu khác trong cuộc sống của tôi
And, oh, I tried you so
Lời bài hát có nghĩa là: Và, oh, tôi đã cố gắng bạn vậy
Yet faithfully, your patience won my willingness
Lời bài hát có nghĩa là: Tuy nhiên, một cách trung thực, sự kiên nhẫn của bạn giành chiến thắng của tôi sẵn sàng
And slowly it became clear to me
Lời bài hát có nghĩa là: Và từ từ nó trở nên rõ ràng với tôi
That you gave you life
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn đã cho bạn cuộc sống
So I could spend mine in...
Lời bài hát có nghĩa là: Vì vậy, tôi có thể dành ở mỏ...

(repeat chorus) 3x
Lời bài hát có nghĩa là: (lặp lại điệp khúc) 3 x

Refuge of Love (Nơi trú ẩn của tình yêu) Lời bài hát

Thêm album từ Điểm của Grace