A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Living the Legacy-1 (Sống Legacy-1) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Point of Grace (Điểm của Grace)

Album: Point of Grace-3 (Điểm của Grace-3)

My father knew it
Lời bài hát có nghĩa là: Cha tôi đã biết
And his before him
Lời bài hát có nghĩa là: Và của mình trước khi anh ta
And it goes way back down the line
Lời bài hát có nghĩa là: Và nó đi cách trở lại xuống dòng
They had a vision
Lời bài hát có nghĩa là: Họ đã có một tầm nhìn
A prayer for the future
Lời bài hát có nghĩa là: Một lời cầu nguyện cho tương lai
For what I would believe in time
Lời bài hát có nghĩa là: Cho những gì tôi tin rằng trong thời gian
Now I'm not perfect
Lời bài hát có nghĩa là: Bây giờ tôi không hoàn hảo
Life's not easy
Lời bài hát có nghĩa là: Cuộc sống của không dễ dàng
But I wouldn't take the world for what they gave to me
Lời bài hát có nghĩa là: Nhưng tôi sẽ không đưa thế giới cho những gì họ đã cho tôi

[Chorus]
Lời bài hát có nghĩa là: [Điệp khúc]
I'm living the legacy
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi đang sống những di sản
Walking the path that the faithful have laid down
Lời bài hát có nghĩa là: Đi bộ đường dẫn các tín hữu đã đặt lườn
I'm living the legacy
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi đang sống những di sản
Finding the hope that my fathers found
Lời bài hát có nghĩa là: Tìm kiếm với hy vọng tìm thấy người cha của tôi
I am standing tall when I'm on my knees
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi đang đứng cao khi tôi đang trên đầu gối của tôi
I'm living the legacy
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi đang sống những di sản

Something in common
Lời bài hát có nghĩa là: Một cái gì đó ở chung
Deep inside me
Lời bài hát có nghĩa là: Sâu bên trong tôi
With those before me who are gone
Lời bài hát có nghĩa là: Với những người trước mặt tôi những người đã mất hết
Gives me the vision
Lời bài hát có nghĩa là: Mang lại cho tôi tầm nhìn
Fills me with a passion
Lời bài hát có nghĩa là: Điền vào tôi với một niềm đam mê
To make the message carry on
Lời bài hát có nghĩa là: Để làm cho thông điệp mang về
Now I'm not perfect
Lời bài hát có nghĩa là: Bây giờ tôi không hoàn hảo
Life's not easy
Lời bài hát có nghĩa là: Cuộc sống của không dễ dàng
But for the future's sake I'm gonna do the best I can
Lời bài hát có nghĩa là: Nhưng trong tương lai vì tôi sẽ làm tốt nhất có thể

[Chorus (3X)]
Lời bài hát có nghĩa là: [Điệp khúc (3 X)]
Living the Legacy-1 (Sống Legacy-1) Lời bài hát

Thêm album từ Điểm của Grace