A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Light of the World-9 (Ánh sáng của thế giới-9) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Point of Grace (Điểm của Grace)

Album: A Christmas Story-1 (Câu chuyện Giáng sinh-1)

Light of the world, shine down on Bethlehem
Lời bài hát có nghĩa là: Ánh sáng của thế giới, bóng xuống trên Bethlehem
God in His glory has sent us a Son
Lời bài hát có nghĩa là: Thiên Chúa trong vinh quang của ông đã gửi cho chúng tôi một đứa con trai
Shout from on high, out in the street
Lời bài hát có nghĩa là: Kêu la từ trên cao, ngoài đường phố
Jesus, our Savior is born
Lời bài hát có nghĩa là: Chúa Giêsu, Đấng cứu rỗi của chúng tôi được sinh ra

Bright shining star, shine down on everyone
Lời bài hát có nghĩa là: Sáng sáng ngôi sao, bóng xuống trên tất cả mọi người
God in His mercy has sent us a Son
Lời bài hát có nghĩa là: Thiên Chúa trong lòng thương xót của ông đã gửi cho chúng tôi một đứa con trai
The shepherds will cry, praise to the Lord
Lời bài hát có nghĩa là: Các mục tử sẽ khóc, ngợi khen Chúa
Jesus, our Savior is born
Lời bài hát có nghĩa là: Chúa Giêsu, Đấng cứu rỗi của chúng tôi được sinh ra

Alleluia, baby Jesus
Lời bài hát có nghĩa là: Alleluia, con Chúa Giêsu
Alleluia, baby Jesus
Lời bài hát có nghĩa là: Alleluia, con Chúa Giêsu
Jesus, our Savior is born
Lời bài hát có nghĩa là: Chúa Giêsu, Đấng cứu rỗi của chúng tôi được sinh ra
Sing Alleluia
Lời bài hát có nghĩa là: Hát Alleluia

Light of the world, shine down on Bethlehem
Lời bài hát có nghĩa là: Ánh sáng của thế giới, bóng xuống trên Bethlehem
God in His glory has sent us a Son
Lời bài hát có nghĩa là: Thiên Chúa trong vinh quang của ông đã gửi cho chúng tôi một đứa con trai
Shout from on high and out in the street
Lời bài hát có nghĩa là: Kêu la từ trên cao và ra trên đường phố
Jesus, our Savior
Lời bài hát có nghĩa là: Chúa Giêsu, Đấng cứu rỗi của chúng tôi

No, don't you know He's born
Lời bài hát có nghĩa là: Không, không biết ông được sinh ra
Don't you know
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn có biết không

Alleluia, baby Jesus
Lời bài hát có nghĩa là: Alleluia, con Chúa Giêsu
Alleluia, baby Jesus
Lời bài hát có nghĩa là: Alleluia, con Chúa Giêsu
Jesus, our Savior is born
Lời bài hát có nghĩa là: Chúa Giêsu, Đấng cứu rỗi của chúng tôi được sinh ra
Sing Alleluia
Lời bài hát có nghĩa là: Hát Alleluia

Alleluia, baby Jesus
Lời bài hát có nghĩa là: Alleluia, con Chúa Giêsu
Alleluia, baby Jesus
Lời bài hát có nghĩa là: Alleluia, con Chúa Giêsu
Jesus, our Savior is born
Lời bài hát có nghĩa là: Chúa Giêsu, Đấng cứu rỗi của chúng tôi được sinh ra
Sing Alleluia
Lời bài hát có nghĩa là: Hát Alleluia

Joy to the world
Lời bài hát có nghĩa là: Niềm vui đến với thế giới

Light of the World-9 (Ánh sáng của thế giới-9) Lời bài hát

Thêm album từ Điểm của Grace