A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Justified-7 (Chứng minh-7) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Point of Grace (Điểm của Grace)

Album: Point of Grace Gift Tin-2 (Điểm Tin món quà ân sủng-2)

I've tried everything I know
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi đã thử tất cả những gì tôi biết
Just to earn a piece of mercy for my soul
Lời bài hát có nghĩa là: Chỉ để kiếm được một mảnh của lòng thương xót cho linh hồn của tôi
Despite my strain
Lời bài hát có nghĩa là: Mặc dù căng thẳng của tôi
Guilty I remained
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi vẫn kết tội
Then I found forgiveness
Lời bài hát có nghĩa là: Sau đó tôi tìm thấy sự tha thứ
I found grace
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi tìm thấy ân
All condemnation You've erased
Lời bài hát có nghĩa là: Tất cả lên án bạn đã xóa
Taking my death and giving me life
Lời bài hát có nghĩa là: Lấy cái chết của tôi và cho tôi cuộc sống
I have been justified
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi đã được chứng minh
You gave hope a place to stand
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn đã hy vọng một điểm tựa
Paying all the cost Your holiness demands
Lời bài hát có nghĩa là: Thanh toán tất cả chi phí sự thánh thiện của bạn yêu cầu
Free from all
Lời bài hát có nghĩa là: Miễn phí từ tất cả
All that I deserve
Lời bài hát có nghĩa là: Tất cả những gì tôi xứng đáng
I found forgiveness
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi tìm thấy sự tha thứ
I found grace
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi tìm thấy ân
All condemnation You've erased
Lời bài hát có nghĩa là: Tất cả lên án bạn đã xóa
Taking my death and giving me life
Lời bài hát có nghĩa là: Lấy cái chết của tôi và cho tôi cuộc sống
I have been justified
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi đã được chứng minh
Freedom from my darkest hours
Lời bài hát có nghĩa là: Tự do từ giờ đen tối nhất của tôi
Freedom to be in the light
Lời bài hát có nghĩa là: Tự do có trong ánh sáng
Freedom I am blameless in Your sight
Lời bài hát có nghĩa là: Tự do tôi là ngưởi trong tầm nhìn của bạn
I found forgiveness
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi tìm thấy sự tha thứ
I found grace
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi tìm thấy ân
All condemnation You've erased
Lời bài hát có nghĩa là: Tất cả lên án bạn đã xóa
Taking my death and giving me life
Lời bài hát có nghĩa là: Lấy cái chết của tôi và cho tôi cuộc sống
I have been justified
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi đã được chứng minh
Justified-7 (Chứng minh-7) Lời bài hát

Thêm album từ Điểm của Grace