A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

I Don't Know Why (I Just Do)-1 (Tôi không biết lý do tại sao (tôi chỉ làm) -1) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Marty Robbins (Marty Robbins)

Album: El Paso City/goodbye friend (El Paso City/tạm biệt người bạn)

I don't know why I love you like I do
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi không biết tại sao tôi yêu bạn như tôi
I don't know why I just do
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi không biết tại sao tôi chỉ làm
I don't know why you thrill me like you do
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi không biết tại sao bạn hộp tôi như bạn làm
I don't know why but you do
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi không biết tại sao, nhưng bạn làm

You never seem to want my romancing
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn dường như không bao giờ muốn tôi romancing
And the only time you hold me
Lời bài hát có nghĩa là: Và thời gian chỉ có bạn giữ tôi
Is when we're dancing
Lời bài hát có nghĩa là: Khi chúng tôi đang nhảy múa

I don't know why I love you like I do
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi không biết tại sao tôi yêu bạn như tôi
I don't know why I just do
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi không biết tại sao tôi chỉ làm

You never seem to want my romancing
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn dường như không bao giờ muốn tôi romancing
And the only time you hold me
Lời bài hát có nghĩa là: Và thời gian chỉ có bạn giữ tôi
Is when we're dancing
Lời bài hát có nghĩa là: Khi chúng tôi đang nhảy múa

I don't know why I love you like I do
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi không biết tại sao tôi yêu bạn như tôi
I don't know why I just do
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi không biết tại sao tôi chỉ làm
I don't know why I just do
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi không biết tại sao tôi chỉ làm


I Don't Know Why (I Just Do)-1 (Tôi không biết lý do tại sao (tôi chỉ làm) -1) Lời bài hát

Thêm album từ Marty Robbins