A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

He's the Best Thing-2 (Ông là điều tốt nhất-2) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Point of Grace (Điểm của Grace)

Album: Rarities & Remixes-2 (Của hiếm & remix-2)

He's a light unto my pathway
Lời bài hát có nghĩa là: Ông là một ánh sáng cho đến con đường của tôi
He's a lamp unto my feet
Lời bài hát có nghĩa là: Ông là một bóng đèn cho đến bàn chân của tôi
When I was sinkin', sinkin' in sin and sorrow
Lời bài hát có nghĩa là: Khi tôi sinkin', sinkin' trong tội lỗi và nỗi buồn
He came along and rescued me
Lời bài hát có nghĩa là: Ông đến cùng và cứu tôi
He's a joy, joy of salvation
Lời bài hát có nghĩa là: Ông là một niềm vui, niềm vui của sự cứu rỗi
He's all the world to me, to me
Lời bài hát có nghĩa là: Anh là cả thế giới với tôi, tôi
He saved me and He raised me
Lời bài hát có nghĩa là: Ông lưu tôi và ông lớn lên tôi
All my sins, He forgave me
Lời bài hát có nghĩa là: Tất cả các tội lỗi của tôi, ông đã tha thứ cho tôi
He's the best thing, best thing to happen to me
Lời bài hát có nghĩa là: Ông là điều tốt nhất, tốt nhất để xảy ra với tôi

I have a friend above all others
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi có một người bạn trên tất cả những người khác
He's everything to me
Lời bài hát có nghĩa là: Ông là tất cả mọi thứ cho tôi
His love is deeper, deeper than any ocean
Lời bài hát có nghĩa là: Tình yêu của mình là sâu sắc hơn, sâu hơn bất kỳ Dương
His love is wider than the sea
Lời bài hát có nghĩa là: Tình yêu của mình là rộng hơn biển
How can I tell just how much I love Him
Lời bài hát có nghĩa là: Làm thế nào có thể cho biết chỉ có bao nhiêu tôi yêu anh ấy đã biết trước
He's all the world to me, to me
Lời bài hát có nghĩa là: Anh là cả thế giới với tôi, tôi
He saved me and He raised me
Lời bài hát có nghĩa là: Ông lưu tôi và ông lớn lên tôi
All my sins, He forgave me
Lời bài hát có nghĩa là: Tất cả các tội lỗi của tôi, ông đã tha thứ cho tôi
He's the best thing, best thing to happen to me
Lời bài hát có nghĩa là: Ông là điều tốt nhất, tốt nhất để xảy ra với tôi

Talkin' bout Jesus
Lời bài hát có nghĩa là: Bout nói Chúa Giêsu

He's the best thing that ever happened to me
Lời bài hát có nghĩa là: Ông là điều tốt nhất mà đã từng xảy ra với tôi
The best thing to happen to me
Lời bài hát có nghĩa là: Điều tốt nhất xảy ra với tôi
You see when he saved me and He raised me
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn thấy khi ông lưu tôi và ông lớn lên tôi
All my sins, He forgave me
Lời bài hát có nghĩa là: Tất cả các tội lỗi của tôi, ông đã tha thứ cho tôi
He's the best thing (the best thing), best thing to happen to me
Lời bài hát có nghĩa là: Ông là điều tốt nhất (tốt nhất), điều tốt nhất để xảy ra với tôi

Well, I have a friend (I have a friend),
Lời bài hát có nghĩa là: Vâng, tôi có một người bạn (tôi có một người bạn),
Wowohwow (above all others)
Lời bài hát có nghĩa là: Wowohwow (trên tất cả những người khác)
He's everything to me
Lời bài hát có nghĩa là: Ông là tất cả mọi thứ cho tôi
And His love, is deeper (His love is deeper..deeper than any ocean)
Lời bài hát có nghĩa là: Và tình yêu của mình, là sâu sắc hơn (tình yêu của mình là sâu sắc hơn... sâu hơn bất kỳ đại dương)
His love is wider (His love is wider than the sea)
Lời bài hát có nghĩa là: Tình yêu của mình là rộng lớn hơn (tình yêu của mình là rộng hơn biển)
I can't tell (How can I tell)
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi không thể nói (làm thế nào tôi có thể nói)
How much (just how much I love Him)
Lời bài hát có nghĩa là: Bao nhiêu (chỉ cần bao nhiêu tôi yêu anh ấy)
He's all the world (to me), all the world, all the world to me
Lời bài hát có nghĩa là: Anh là cả thế giới (với tôi), tất cả trên thế giới, tất cả trên thế giới với tôi
You see when He saved me and He raised me
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn thấy khi ông lưu tôi và ông lớn lên tôi
All my sins, He forgave me
Lời bài hát có nghĩa là: Tất cả các tội lỗi của tôi, ông đã tha thứ cho tôi
He's the best thing (the best thing), the best thing to happen to me
Lời bài hát có nghĩa là: Ông là điều tốt nhất (best điều), điều tốt nhất xảy ra với tôi

Oh, I'm talkin' 'bout Jesus
Lời bài hát có nghĩa là: Oh, tôi đang talkin' ' bout Chúa Giêsu

He's the best thing to happen to me (He is the)
Lời bài hát có nghĩa là: Ông là điều tốt nhất xảy ra với tôi (ông là người)
The best thing to happen to me
Lời bài hát có nghĩa là: Điều tốt nhất xảy ra với tôi
You see when He saved me and He raised me
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn thấy khi ông lưu tôi và ông lớn lên tôi
All my sins He forgave me
Lời bài hát có nghĩa là: Tất cả các tội lỗi của ông đã tha thứ cho tôi
He's the best thing (best thing), best thing to happen to me
Lời bài hát có nghĩa là: Ông là tốt nhất điều (tốt nhất), điều tốt nhất để xảy ra với tôi

I gotta tell somebody
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi phải nói với ai đó

He's the best thing to happen to me (oh, my Jesus)
Lời bài hát có nghĩa là: Ông là điều tốt nhất xảy ra với tôi (Ôi Chúa Giêsu của tôi)
The best thing to happen to me (the best thing to happen to me)
Lời bài hát có nghĩa là: Điều tốt nhất xảy ra với tôi (các tốt nhất để xảy ra với tôi)
He saved me and He raised me
Lời bài hát có nghĩa là: Ông lưu tôi và ông lớn lên tôi
All my sins, He forgave me
Lời bài hát có nghĩa là: Tất cả các tội lỗi của tôi, ông đã tha thứ cho tôi
He's the best thing to happen to me
Lời bài hát có nghĩa là: Ông là điều tốt nhất xảy ra với tôi

I tried the rest, I had to come on back to the best
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi đã thử phần còn lại, tôi đã phải quay lại để tốt nhất
He's the best thing to happen to...me
Lời bài hát có nghĩa là: Ông là điều tốt nhất để xảy ra đối với... tôi
You know that's right!
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn có biết đó là đúng!
He's the Best Thing-2 (Ông là điều tốt nhất-2) Lời bài hát He's the Best Thing-2 (Ông là điều tốt nhất-2) Lời bài hát-2

Thêm album từ Điểm của Grace