A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gone Are the Dark Days-2 (Đi là ngày đen tối-2) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Point of Grace (Điểm của Grace)

Album: Life, Love & Other Mysteries-2 (Cuộc sống, tình yêu & khác bí ẩn-2)

Words & music by gayla borders, jeff borders & phil maderia
Lời bài hát có nghĩa là: Từ & âm nhạc bởi gayla biên giới, ranh giới jeff & phil maderia
Be still my beating heart, love is whispering your name
Lời bài hát có nghĩa là: Là vẫn còn đập trái tim của tôi, tình yêu thì thầm tên của bạn
There were years stumbling in the dark
Lời bài hát có nghĩa là: Đã có tuổi stumbling trong bóng tối
Fighting back the tears and pain
Lời bài hát có nghĩa là: Chiến đấu trở lại nước mắt và đau
But love has kept me safe and sound
Lời bài hát có nghĩa là: Nhưng tình yêu đã giữ tôi có an toàn và âm thanh
Those days that seemed like endless nights cannot be found
Lời bài hát có nghĩa là: Những ngày có vẻ như vô số đêm không thể được tìm thấy
They're behind me now
Lời bài hát có nghĩa là: Bọn họ phía sau tôi bây giờ

(chorus)
Lời bài hát có nghĩa là: (điệp khúc)
Gone are the dark days
Lời bài hát có nghĩa là: Đi là những ngày đen tối
That had me so confused
Lời bài hát có nghĩa là: Mà đã cho tôi để lẫn lộn
Now I'm counting the tender ways
Lời bài hát có nghĩa là: Bây giờ tôi đang tính cách dịu dàng
That your love has broken through
Lời bài hát có nghĩa là: Tình yêu của bạn đã phá vỡ thông qua
And through these eyes no longer covered
Lời bài hát có nghĩa là: Và qua những đôi mắt không còn được bảo hiểm
I see love that's like no other love I've ever known
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi thấy tình yêu giống như không có tình yêu khác mà tôi đã từng biết đến
You'd think I'd know by now that your light will light my way
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn sẽ nghĩ rằng tôi muốn biết bằng bây giờ mà ánh sáng của bạn sẽ sáng con đường của tôi
But if I ever start to doubt and my strength begins to fade
Lời bài hát có nghĩa là: Nhưng nếu tôi đã bao giờ bắt đầu nghi ngờ và sức mạnh của tôi bắt đầu mờ dần
I will be calling out to you
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi sẽ gọi điện thoại cho bạn
Each day you give reminds me that your love is true
Lời bài hát có nghĩa là: Mỗi ngày bạn cho nhắc nhở tôi rằng tình yêu của bạn là đúng
And it comes shining through
Lời bài hát có nghĩa là: Và nó đi kèm chiếu qua

(repeat chorus)
Lời bài hát có nghĩa là: (lặp lại điệp khúc)
And as the ages pass
Lời bài hát có nghĩa là: Và như các lứa tuổi vượt qua
Until I breathe my last
Lời bài hát có nghĩa là: Cho đến khi tôi thở cuối cùng của tôi
I will be calling out to you
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi sẽ gọi điện thoại cho bạn
Each day you give reminds me that your love is true
Lời bài hát có nghĩa là: Mỗi ngày bạn cho nhắc nhở tôi rằng tình yêu của bạn là đúng
And it comes shining through
Lời bài hát có nghĩa là: Và nó đi kèm chiếu qua

(repeat chorus)
Lời bài hát có nghĩa là: (lặp lại điệp khúc)
And as the ages pass
Lời bài hát có nghĩa là: Và như các lứa tuổi vượt qua
Until I breathe my last
Lời bài hát có nghĩa là: Cho đến khi tôi thở cuối cùng của tôi
I will be calling out to you
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi sẽ gọi điện thoại cho bạn
Each day you give reminds me that your love is true
Lời bài hát có nghĩa là: Mỗi ngày bạn cho nhắc nhở tôi rằng tình yêu của bạn là đúng
And it comes shining through
Lời bài hát có nghĩa là: Và nó đi kèm chiếu qua

(repeat chorus)
Lời bài hát có nghĩa là: (lặp lại điệp khúc)
Gone are the dark days
Lời bài hát có nghĩa là: Đi là những ngày đen tối
I saw the light
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi thấy ánh sáng
I saw the light...
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi thấy ánh sáng...
Gone Are the Dark Days-2 (Đi là ngày đen tối-2) Lời bài hát Gone Are the Dark Days-2 (Đi là ngày đen tối-2) Lời bài hát-2

Thêm album từ Điểm của Grace