A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Come to Jesus-2 (Hãy đến với Chúa Giêsu-2) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Point of Grace (Điểm của Grace)

Album: Turn Up the Music: The Hits of Point of Grace (Bật lên âm nhạc: Hits điểm của Grace)

This is for the weary and the weak
Lời bài hát có nghĩa là: Điều này là cho mệt mỏi và yếu
This is for the desperate and ashamed
Lời bài hát có nghĩa là: Điều này là tuyệt vọng và xấu hổ
This is for the hopeless hiding in the shadows
Lời bài hát có nghĩa là: Điều này là cho vô vọng ẩn trong bóng tối
Cupping hands around a flicker of faith
Lời bài hát có nghĩa là: Cupping bàn tay xung quanh một flicker của Đức tin
This is for the ones who don’t belong
Lời bài hát có nghĩa là: Điều này là dành cho những người không thuộc về
This is for the silent castaways
Lời bài hát có nghĩa là: Điều này là cho castaways im lặng
This is for the sinner peeking through the stained glass
Lời bài hát có nghĩa là: Điều này là dành cho những kẻ có tội nhìn trộm qua kính màu
From a sidewalk in the cold, driving rain
Lời bài hát có nghĩa là: Từ một vỉa hè trong lạnh, lái xe mưa

We all fall down
Lời bài hát có nghĩa là: Tất cả chúng ta rơi xuống
We all need saving once in a while
Lời bài hát có nghĩa là: Tất cả chúng ta cần tiết kiệm một lần trong một thời gian
You are not alone
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn không phải là một mình
We all lose faith
Lời bài hát có nghĩa là: Chúng ta đều mất niềm tin
And lean on mercy but through our darkest night
Lời bài hát có nghĩa là: Và dựa trên lòng thương xót, nhưng qua đêm đen tối nhất của chúng tôi
He said He’d wait for us
Lời bài hát có nghĩa là: Ông nói rằng ông sẽ chờ đợi cho chúng tôi
Just come to Jesus
Lời bài hát có nghĩa là: Chỉ cần đến với Chúa Giêsu

For anyone who’s given up on God
Lời bài hát có nghĩa là: Cho bất cứ ai được đưa ra vào Thiên Chúa
For those who’ve tripped and fallen out of grace
Lời bài hát có nghĩa là: Đối với những người đã vấp và rơi ra khỏi ân sủng
For anyone who’s looking
Lời bài hát có nghĩa là: Cho bất cứ ai đang tìm kiếm
To the bottom of a bottle
Lời bài hát có nghĩa là: Đáy của một chai
For the strength to make it through another day
Lời bài hát có nghĩa là: Đối với sức mạnh để làm cho nó thông qua một ngày

He did not come to raise the living
Lời bài hát có nghĩa là: Ông đã không đi để nâng cao đời sống
Or touch the eyes of those who see
Lời bài hát có nghĩa là: Hoặc chạm vào mắt của những người nhìn thấy

It was for the bitter and burned out
Lời bài hát có nghĩa là: Nó cho là đắng và đốt ra
It was for the unforgivable
Lời bài hát có nghĩa là: Nó đã cho là không thể tha thứ
It was for the failure standing on the bridge
Lời bài hát có nghĩa là: Nó đã cho là thất bại đứng trên cầu
Because the guilt’s too high a price to pay to live
Lời bài hát có nghĩa là: Vì những tội lỗi quá cao một giá phải trả để sống
Come to Jesus-2 (Hãy đến với Chúa Giêsu-2) Lời bài hát

Thêm album từ Điểm của Grace