A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Blue Skies-76 (Bầu trời màu xanh-76) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Point of Grace (Điểm của Grace)

Album: Free to Fly (Miễn phí để bay)

On days of gray
Lời bài hát có nghĩa là: Vào những ngày màu xám
When doubt clouds my view
Lời bài hát có nghĩa là: Khi nghi ngờ mây xem của tôi
It's so hard to see past my fears
Lời bài hát có nghĩa là: Đó là khó khăn như vậy để xem qua nỗi sợ của tôi
My strength seems to fade
Lời bài hát có nghĩa là: Sức mạnh của tôi có vẻ mờ dần
And it's all I can do
Lời bài hát có nghĩa là: Và đó là tất cả tôi có thể làm
To hold on, 'til the light reappears
Lời bài hát có nghĩa là: Để giữ, 'til lại xuất hiện ánh sáng
Still, I believe though some rain's bound to fall
Lời bài hát có nghĩa là: Tuy nhiên, tôi tin rằng mặc dù một số mưa là ràng buộc để rơi
That you're here next to me
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn đang ở đây bên cạnh tôi
And you're over it all
Lời bài hát có nghĩa là: Và bạn đang trên tất cả

[Chorus]
Lời bài hát có nghĩa là: [Điệp khúc]
Lord, the sky's still blue
Lời bài hát có nghĩa là: Chúa ơi, của bầu trời vẫn còn xanh
For my hope is in you
Lời bài hát có nghĩa là: Đối với hy vọng của tôi là bạn
You're my joy
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn là niềm vui của tôi
You're the dream that's still alive
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn đang ước mơ vẫn còn sống
Like the wind at my back
Lời bài hát có nghĩa là: Như gió lúc trở lại của tôi
And the sun on my face
Lời bài hát có nghĩa là: Và mặt trời trên khuôn mặt của tôi
You are life
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn là cuộc sống
You're grace
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn là ân huệ
You are blue skies
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn là bầu trời xanh
You're my blue skies
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn là bầu trời xanh của tôi

When nights are long
Lời bài hát có nghĩa là: Khi đêm là dài
Seems the dark has no end
Lời bài hát có nghĩa là: Có vẻ như bóng tối đã không có kết thúc
Still we walk on in light of the truth
Lời bài hát có nghĩa là: Vẫn còn chúng tôi đi bộ vào trong ánh sáng của sự thật
For waiting beyond
Lời bài hát có nghĩa là: Nhất chờ đợi ngoài
Where the morning begins
Lời bài hát có nghĩa là: Nơi bắt đầu buổi sáng
Is the dawn, and you're mercy anew
Lời bài hát có nghĩa là: Là bình minh và anh là lòng thương xót trở lại
Oh, to believe we're alive in you're love
Lời bài hát có nghĩa là: Oh, để tin rằng chúng ta sống trong bạn là tình yêu
There is so much to see
Lời bài hát có nghĩa là: Có rất nhiều để xem
If we keep looking up
Lời bài hát có nghĩa là: Nếu chúng tôi tiếp tục tìm kiếm

[Chorus]
Lời bài hát có nghĩa là: [Điệp khúc]

You fill the heavens with hope and a higher love
Lời bài hát có nghĩa là: Bạn điền vào bầu trời với hy vọng và một tình yêu cao
A picture, a promise for life
Lời bài hát có nghĩa là: Một bức tranh, một lời hứa cho cuộc sống
Blue Skies-76 (Bầu trời màu xanh-76) Lời bài hát Blue Skies-76 (Bầu trời màu xanh-76) Lời bài hát-2

Thêm album từ Điểm của Grace