A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Any Way-3 (Bất kỳ cách nào-3) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Point of Grace (Điểm của Grace)

Album: How You Live-1 (Làm thế nào bạn sống-1)

Setting out, what a child, my steps ahead of my mind
Lời bài hát có nghĩa là: Thiết đặt ra, những gì một đứa trẻ, tôi bước trước của tâm trí của tôi
Not a doubt, 'til You knocked me off my paradigm
Lời bài hát có nghĩa là: Không nghi ngờ một, 'til bạn gõ tôi tắt mô hình của tôi
Simple me, only trying to see You in the stained glass
Lời bài hát có nghĩa là: Đơn giản tôi chỉ cố gắng để nhìn thấy bạn trong kính màu
I walked right past the unexpected
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi phải đi qua những bất ngờ

Anyway You wanna show me
Lời bài hát có nghĩa là: Dù sao bạn muốn hiển thị cho tôi
All Your glory
Lời bài hát có nghĩa là: Tất cả các vinh quang của bạn
Anywhere You choose to speak
Lời bài hát có nghĩa là: Bất cứ nơi nào bạn chọn để nói chuyện
Tell Your story
Lời bài hát có nghĩa là: Kể câu chuyện của bạn

In the low or lofty places
Lời bài hát có nghĩa là: Ở những nơi thấp hay cao cả
Strangers faces
Lời bài hát có nghĩa là: Người lạ mặt
Anywhere
Lời bài hát có nghĩa là: Bất cứ nơi nào
Any way
Lời bài hát có nghĩa là: Dù sao

Doubt that I would have found You there in Bethlehem
Lời bài hát có nghĩa là: Nghi ngờ rằng tôi sẽ có thể tìm thấy bạn có ở Bethlehem
No surprise, You changed the world through fishermen
Lời bài hát có nghĩa là: Không có bất ngờ, bạn thay đổi thế giới thông qua các ngư dân
Good to know, You would go so far to finally get through
Lời bài hát có nghĩa là: Tốt để biết, bạn sẽ đi xa vậy để cuối cùng nhận được thông qua
That's just like You and so unlike me
Lời bài hát có nghĩa là: Đó là giống như bạn và do đó không giống như tôi

Anyway You wanna show me
Lời bài hát có nghĩa là: Dù sao bạn muốn hiển thị cho tôi
All Your glory
Lời bài hát có nghĩa là: Tất cả các vinh quang của bạn
Anywhere You choose to speak
Lời bài hát có nghĩa là: Bất cứ nơi nào bạn chọn để nói chuyện
Tell Your story
Lời bài hát có nghĩa là: Kể câu chuyện của bạn

In the low or lofty places
Lời bài hát có nghĩa là: Ở những nơi thấp hay cao cả
Strangers faces
Lời bài hát có nghĩa là: Người lạ mặt
Anywhere
Lời bài hát có nghĩa là: Bất cứ nơi nào
Any way
Lời bài hát có nghĩa là: Dù sao

In the alley, on the rooftop
Lời bài hát có nghĩa là: Trong hẻm, trên tầng thượng
At the end of a rocky road, You don't stop
Lời bài hát có nghĩa là: Ở cuối một con đường đá, bạn đừng dừng lại
On a mountain, in a rainstorm
Lời bài hát có nghĩa là: Trên một ngọn núi trong một cơn mưa
In the eyes of a mother with her newborn
Lời bài hát có nghĩa là: Trong mắt của một người mẹ với trẻ sơ sinh

In the back pew, at the altar
Lời bài hát có nghĩa là: Ở ghế trở lại, tại bàn thờ
At the well where You gave the woman water
Lời bài hát có nghĩa là: Ở đâu cũng có thể cho người phụ nữ nước
In the chaos, in the holy
Lời bài hát có nghĩa là: Trong sự hỗn loạn trong Thánh
In the darkness, anywhere a heart beats
Lời bài hát có nghĩa là: Trong bóng tối, bất cứ nơi đâu trái tim một nhịp đập
Anywhere a heart beats
Lời bài hát có nghĩa là: Bất cứ nơi đâu trái tim một nhịp đập

Anyway You wanna show me
Lời bài hát có nghĩa là: Dù sao bạn muốn hiển thị cho tôi
All Your glory
Lời bài hát có nghĩa là: Tất cả các vinh quang của bạn
Anywhere You choose to speak
Lời bài hát có nghĩa là: Bất cứ nơi nào bạn chọn để nói chuyện
Tell Your story
Lời bài hát có nghĩa là: Kể câu chuyện của bạn

In the low or lofty places
Lời bài hát có nghĩa là: Ở những nơi thấp hay cao cả
Strangers faces
Lời bài hát có nghĩa là: Người lạ mặt
Anywhere
Lời bài hát có nghĩa là: Bất cứ nơi nào
Any way
Lời bài hát có nghĩa là: Dù sao

Anyway You wanna show me
Lời bài hát có nghĩa là: Dù sao bạn muốn hiển thị cho tôi
All Your glory
Lời bài hát có nghĩa là: Tất cả các vinh quang của bạn
Anywhere You choose to speak
Lời bài hát có nghĩa là: Bất cứ nơi nào bạn chọn để nói chuyện
Tell Your story
Lời bài hát có nghĩa là: Kể câu chuyện của bạn

In the low or lofty places
Lời bài hát có nghĩa là: Ở những nơi thấp hay cao cả
Strangers faces
Lời bài hát có nghĩa là: Người lạ mặt
Anywhere
Lời bài hát có nghĩa là: Bất cứ nơi nào
Any way
Lời bài hát có nghĩa là: Dù sao


Any Way-3 (Bất kỳ cách nào-3) Lời bài hát Any Way-3 (Bất kỳ cách nào-3) Lời bài hát-2

Thêm album từ Điểm của Grace