A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Antidotes in Passing (Thuốc giải độc trong qua) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Soilwork (Soilwork)

Album: The Living Infinite (Vô hạn cuộc sống)

Who cares but sorrow
Lời bài hát có nghĩa là: Những người quan tâm nhưng phiền muộn
When you're down and close to nothing
Lời bài hát có nghĩa là: Khi bạn đang xuống và gần gũi với không có gì
No one will bother
Lời bài hát có nghĩa là: Không ai sẽ bận tâm
Watching antidotes in passing
Lời bài hát có nghĩa là: Xem thuốc giải độc trong qua

I'm left without a cause
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi còn không có một nguyên nhân
Believe me
Lời bài hát có nghĩa là: Tin tôi đi
They never told me why
Lời bài hát có nghĩa là: Họ không bao giờ nói với tôi tại sao
I'm grieving
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi đau buồn
Now where is the light?
Lời bài hát có nghĩa là: Bây giờ, đâu là ánh sáng?

Outside the world goes on
Lời bài hát có nghĩa là: Bên ngoài thế giới đi vào
It keeps on turning
Lời bài hát có nghĩa là: Nó giữ trên biến
The feeling of being an outcast
Lời bài hát có nghĩa là: Cảm giác là một kẻ ngoài lề
Just keeps growing
Lời bài hát có nghĩa là: Chỉ cần giữ ngày càng tăng

There must be life there must be light
Lời bài hát có nghĩa là: Có phải là cuộc sống phải có ánh sáng
Take me home, where the truth unfolds
Lời bài hát có nghĩa là: Đưa tôi về nhà, nơi diễn ra sự thật
And steals away the night
Lời bài hát có nghĩa là: Và đánh cắp đi đêm

Distance keeps growing
Lời bài hát có nghĩa là: Khoảng cách giữ ngày càng tăng
Soon I'm far enough to lose it
Lời bài hát có nghĩa là: Sớm tôi đủ xa để mất nó
Am I deserving
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi xứng đáng
'Cause I was brave enough to use it?
Lời bài hát có nghĩa là: Vì tôi đã đủ can đảm để sử dụng nó?

I'm left without a cause
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi còn không có một nguyên nhân
Believe me
Lời bài hát có nghĩa là: Tin tôi đi
They never told me why
Lời bài hát có nghĩa là: Họ không bao giờ nói với tôi tại sao
I'm grieving
Lời bài hát có nghĩa là: Tôi đau buồn
Now where is the light?
Lời bài hát có nghĩa là: Bây giờ, đâu là ánh sáng?

Outside the world goes on
Lời bài hát có nghĩa là: Bên ngoài thế giới đi vào
It keeps on turning
Lời bài hát có nghĩa là: Nó giữ trên biến
The feeling of being an outcast
Lời bài hát có nghĩa là: Cảm giác là một kẻ ngoài lề
Just keeps growing
Lời bài hát có nghĩa là: Chỉ cần giữ ngày càng tăng

There must life.. there must be light
Lời bài hát có nghĩa là: Có phải cuộc sống... phải có ánh sáng
Take me home, where the truth unfolds
Lời bài hát có nghĩa là: Đưa tôi về nhà, nơi diễn ra sự thật
And steals away the night
Lời bài hát có nghĩa là: Và đánh cắp đi đêm
Steals away the night
Lời bài hát có nghĩa là: Đánh cắp đi đêm
Antidotes in Passing (Thuốc giải độc trong qua) Lời bài hát Antidotes in Passing (Thuốc giải độc trong qua) Lời bài hát-2