A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Amazing-27 (Tuyệt vời-27) Lời bài hát

Nghệ sĩ: Point of Grace (Điểm của Grace)

Album: Point of Grace Gift Tin-2 (Điểm Tin món quà ân sủng-2)

Consider your needs of the past
Lời bài hát có nghĩa là: Xem xét nhu cầu của bạn trong quá khứ
When somebody helped but you never asked
Lời bài hát có nghĩa là: Khi ai đó đã giúp nhưng bạn không bao giờ yêu cầu
Now think of the joy you received
Lời bài hát có nghĩa là: Bây giờ nghĩ của niềm vui mà bạn nhận được
When you reached out to someone else in need
Lời bài hát có nghĩa là: Khi bạn đạt ra cho ai cần

'Cause some days we laugh
Lời bài hát có nghĩa là: Vì một vài ngày chúng tôi cười
Some days we cry
Lời bài hát có nghĩa là: Một vài ngày chúng tôi khóc
Some days we hold it deep inside
Lời bài hát có nghĩa là: Một số ngày, chúng tôi giữ nó sâu bên trong
Though each day is a gift from on high
Lời bài hát có nghĩa là: Mặc dù mỗi ngày là một món quà từ trên cao

But what I find amazing
Lời bài hát có nghĩa là: Nhưng những gì tôi tìm thấy tuyệt vời
The love we give, the love we gain
Lời bài hát có nghĩa là: Tình yêu của chúng tôi cho, tình yêu chúng ta đạt được
Amazing
Lời bài hát có nghĩa là: Tuyệt vời
There's so much more that's in Jesus name
Lời bài hát có nghĩa là: Đó là nhiều hơn nữa đó là trong Chúa Giêsu tên

Amazing
Lời bài hát có nghĩa là: Tuyệt vời
Sometimes it's hard to see
Lời bài hát có nghĩa là: Đôi khi nó khó khăn để xem
That it's more blessed to give than receive
Lời bài hát có nghĩa là: Nó nhiều may mắn để cung cấp cho hơn nhận

Learning from different mistakes
Lời bài hát có nghĩa là: Học hỏi từ những sai lầm khác nhau
Learning to give instead of just take
Lời bài hát có nghĩa là: Học để đưa ra thay vì chỉ đi
But when we all start to blend
Lời bài hát có nghĩa là: Nhưng khi chúng ta bắt đầu pha trộn
We'll be like colors surrounding the sun as it sets
Lời bài hát có nghĩa là: Chúng tôi sẽ giống như màu sắc xung quanh mặt trời như nó là tập hợp

'Cause some days we laugh
Lời bài hát có nghĩa là: Vì một vài ngày chúng tôi cười
Some days we cry
Lời bài hát có nghĩa là: Một vài ngày chúng tôi khóc
Some days we hold it deep inside
Lời bài hát có nghĩa là: Một số ngày, chúng tôi giữ nó sâu bên trong
Though each day is a gift from on high
Lời bài hát có nghĩa là: Mặc dù mỗi ngày là một món quà từ trên cao

But what I find amazing
Lời bài hát có nghĩa là: Nhưng những gì tôi tìm thấy tuyệt vời
The love we give, the love we gain
Lời bài hát có nghĩa là: Tình yêu của chúng tôi cho, tình yêu chúng ta đạt được
Amazing
Lời bài hát có nghĩa là: Tuyệt vời
There's so much more that's in Jesus name
Lời bài hát có nghĩa là: Đó là nhiều hơn nữa đó là trong Chúa Giêsu tên

Amazing
Lời bài hát có nghĩa là: Tuyệt vời
Sometimes it's hard to see
Lời bài hát có nghĩa là: Đôi khi nó khó khăn để xem
That it's more blessed to give than receive
Lời bài hát có nghĩa là: Nó nhiều may mắn để cung cấp cho hơn nhận

'Cause some days we laugh
Lời bài hát có nghĩa là: Vì một vài ngày chúng tôi cười
Some days we cry
Lời bài hát có nghĩa là: Một vài ngày chúng tôi khóc
Some days we hold it deep inside
Lời bài hát có nghĩa là: Một số ngày, chúng tôi giữ nó sâu bên trong
Though each day is a gift from on high
Lời bài hát có nghĩa là: Mặc dù mỗi ngày là một món quà từ trên cao

But what I find amazing
Lời bài hát có nghĩa là: Nhưng những gì tôi tìm thấy tuyệt vời
The love we give, the love we gain
Lời bài hát có nghĩa là: Tình yêu của chúng tôi cho, tình yêu chúng ta đạt được
Amazing
Lời bài hát có nghĩa là: Tuyệt vời
There's so much more that's in Jesus name
Lời bài hát có nghĩa là: Đó là nhiều hơn nữa đó là trong Chúa Giêsu tên

Amazing
Lời bài hát có nghĩa là: Tuyệt vời
Sometimes it's hard to see
Lời bài hát có nghĩa là: Đôi khi nó khó khăn để xem
That it's more blessed to give than receive
Lời bài hát có nghĩa là: Nó nhiều may mắn để cung cấp cho hơn nhận

Amazing, amazing
Lời bài hát có nghĩa là: Tuyệt vời, tuyệt vời

Amazing
Lời bài hát có nghĩa là: Tuyệt vời
Sometimes it's hard to see
Lời bài hát có nghĩa là: Đôi khi nó khó khăn để xem
That it's more blessed to give than receive
Lời bài hát có nghĩa là: Nó nhiều may mắn để cung cấp cho hơn nhận

Consider your needs of the past
Lời bài hát có nghĩa là: Xem xét nhu cầu của bạn trong quá khứ
When somebody helped but you never asked
Lời bài hát có nghĩa là: Khi ai đó đã giúp nhưng bạn không bao giờ yêu cầu

Amazing-27 (Tuyệt vời-27) Lời bài hát Amazing-27 (Tuyệt vời-27) Lời bài hát-2

Thêm album từ Điểm của Grace