A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ngắt kết nối-23

Disconnected-23 (Ngắt kết nối-23)

Đánh bại liên minh là một ban nhạc pop-punk từ Birmingham, Bromsgrove, Redditch, Vương Quốc Anh. Họ đã được trước đây gọi là lối tắt đến Newark. Nhóm đã giành được so sánh với Elvis Costello và The Jam, cũng như nhóm nhạc pop punk như Green Day.