A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Stand By (prizerať) Texty

Umelci: Earth Crisis (Zem krízy)

Albumu: All Out War-1 (Všetko sa vojna-1)

There will be no compromise, no more negotiating.
Slová význam: Bude existovať žiadny kompromis, žiadne ďalšie rokovania.
If you refuse to change, then you're guilty and must be
Slová význam: Ak odmietnete zmenu, potom ste vinný a musí byť
Destroyed. Thoughts of superiority, your supremist crimes must end.
Slová význam: Zničené. Myšlienky nadradenosti, ukončiť svoj supremist zločiny.
You're a demon with blood on your hands, your death will
Slová význam: Ste démon s krvou na rukách, bude vaša smrť
Bring their freedom. I can't stand by and let the innocent die.
Slová význam: Prineste svoju slobodu. Nemôžem stáť a nechať zomrieť nevinná.
By opressing innocent life you've lost your rights so now
Slová význam: Opressing nevinný život ste stratili svoje práva tak teraz
Your end is justified. There will be no compromise, no more negotiating.
Slová význam: Váš koniec je odôvodnené. Bude existovať žiadny kompromis, žiadne ďalšie rokovania.
If you refuse to change, then you're guilty and must
Slová význam: Ak odmietnete zmenu, potom ste vinný a musí
Be destroyed. Thoughts of superiority, your supremist crimes must end.
Slová význam: Zničené. Myšlienky nadradenosti, ukončiť svoj supremist zločiny.
You're a demon with blood on your hands, your death
Slová význam: Ste démon s krvou na rukách, svoju smrť
Will bring their freedom. I can't stand by and let the innocent die.
Slová význam: Prinesie svoju slobodu. Nemôžem stáť a nechať zomrieť nevinná.
By opressing innocent life you've lost your rights so
Slová význam: Opressing nevinný život ste stratili svoje práva tak
Now your end is justified. Don't think that you've been given a choice.
Slová význam: Teraz je odôvodnené svojho konca. Nemyslím si, že ste dostali možnosť voľby.
Your actions serve as your voice. Your selfishness
Slová význam: Vaše činy slúžiť ako váš hlas. Vaše sebectvo
Destroys the earth, so you've left us with no other choice.
Slová význam: Ničia zem, takže som odišiel s inú možnosť.
For the fetus, for the cat, for the cow, for the rat.
Slová význam: Pre plod, pre mačky, pre kravy, potkanom.
For innocent victims we will attack, we will attack, we will attack.
Slová význam: Pre nevinných obetí, budeme útok, budeme útok, budeme útok.

Stand By (prizerať) Texty