A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Silhouettes (All Eyes Above) (Siluety (všetky oči vyššie)) Texty

Umelci: Rookie of the Year (Nováčik roka)

Albumu: The Goodnight Moon (Dobrú noc mesiac)

Click my heals three times.
Slová význam: Kliknite na položku moje lieči trikrát.
Take me anywhere but here.
Slová význam: Vezmi ma kdekoľvek, ale tu.
Whisper the words.
Slová význam: Šepká slová.
Let's see this clearly.
Slová význam: Povedzme to jasne vidieť.
This is all that remains, so what more can you take?
Slová význam: To je všetko, čo zostáva, takže čo viac si môžete vziať?

As contagious as sin and you're gone.
Slová význam: Rovnako nákazlivé ako hriech a ty si preč.
Did you really want to know what I was about?
Slová význam: Naozaj chcete vedieť, čo som bol asi?
Did you really want to know?
Slová význam: Naozaj chcete vedieť?
Please your feelings out loud (don't fade away).
Slová význam: Prosím, svoje pocity nahlas (nevyblednú preč).
Blinded by the light, taking it over.
Slová význam: Oslepený svetlom s it over.
Your silhouette carries me home.
Slová význam: Vašu siluetu nesie ma domov.

Your star can't leave with the angels above.
Slová význam: Anjeli nad nemôže opustiť svoju hviezdu.
Hold them by their wings (all eyes above).
Slová význam: Držte im krídla (všetky oči vyššie).
You can change (all eyes above).
Slová význam: Môžete zmeniť (všetky oči vyššie).
You remain like a diamond in the sky.
Slová význam: Zostane ako diamant v nebi.

Did you really want to know what I was about?
Slová význam: Naozaj chcete vedieť, čo som bol asi?
Did you really want to know?
Slová význam: Naozaj chcete vedieť?
Please your feelings out loud (don't fade away).
Slová význam: Prosím, svoje pocity nahlas (nevyblednú preč).
Blinded by the light, taking it over.
Slová význam: Oslepený svetlom s it over.
Your silhouette carries me home.
Slová význam: Vašu siluetu nesie ma domov.

Take me away.
Slová význam: Vezmi ma preč.
Silhouettes (All Eyes Above) (Siluety (všetky oči vyššie)) Texty