A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sacrifice-3 (Obeť-3) Texty

Umelci: Rudimentary Peni (Primitívne Peni)

Albumu: The EPs of RP (EPs RP)God is nothing more than an obsessive lie.
Slová význam: Boh nie je nič viac ako obsedantní lož.
While Sunday school children are brainwashed into the line,
Slová význam: Počas nedele školákov sú mozog do riadku
And presented with as truth what's really just a lie,
Slová význam: A sťažoval ako pravdu to, čo je naozaj len lož,
Another childs' self-belief is sacrificed.
Slová význam: Ďalšie detská self-viera je obetovaný.

In the eyes of the lord, men are his servants,
Slová význam: V očiach pána, muži sú jeho služobníci
In the eyes of the lord, women are mens' servants,
Slová význam: V očiach pána, ženy sú Pánske zamestnancov,
In the eyes of the lord, we're authority's servants,
Slová význam: V očiach pána, sme zamestnancov úradu,
In the eyes of the lord, everyone's a servant.
Slová význam: V očiach pána, každý je služobník.

Sexual roles perversely glorified,
Slová význam: Sexuálnej roly zvrátene oslávený,
Beyond virgin motherhood, all status is denied.
Slová význam: Okrem panenského materstva, stav všetko poprel.
But starvation and death's; the real testiment
Slová význam: Ale hladom a smrťou; reálne testiment
To the truth of the god your bible represents.
Slová význam: Božiu pravdu predstavuje Bibliu.Sacrifice-3 (Obeť-3) Texty