A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

On God's Green Earth-1 (Na Boží zelenej Zeme-1) Texty

Umelci: Point of Grace (Bod Grace)

Albumu: How You Live-1 (Ako budete žiť-1)

On God's green earth the ocean swims in brilliant blues
Slová význam: Na Boží zelenej krajine oceáne pláva v brilantné blues
The yellow sun warms me and you
Slová význam: Žlté slnko hreje, ja a ty
'Til it's chased by an iridescent moon
Slová význam: 'Til, že je prenasledovaný dúhové mesiac
On God's green earth
Slová význam: Na Boží zelenej krajine

On God's green earth the mountains climb with purple haze
Slová význam: Na Boží zelenej krajine vyšplhať hôr s purple haze
Against a sky of stormy grays
Slová význam: Proti oblohe búrlivé šedej
There are ebony nights and silver days
Slová význam: Existujú noci eben a strieborné dni
On God's green earth
Slová význam: Na Boží zelenej krajine

We live, we laugh and love and dance
Slová význam: Žijeme, sme sa smiať a láska a tanec
'Cause God makes all things beautiful and perfect in His hands
Slová význam: Pretože Boh robí všetko krásne a dokonalé v ruke
We rise from the ashes of our past
Slová význam: Budeme stúpať z popola z našej minulosti
'Cause we've learned the truth at last
Slová význam: Pretože sme konečne sa dozvedeli pravdu
Love is not blind
Slová význam: Láska nie je slepá
Every color shines
Slová význam: Každá farba svieti
On God's green earth
Slová význam: Na Boží zelenej krajine

On God's green earth...if eery color was the same
Slová význam: Na Boží zelenej Zeme... Ak Tajuplný farba bola rovnaká
And every child had just one name
Slová význam: A každé dieťa mal len jedno meno
There'd be no beauty for each of us to claim
Slová význam: Tam bude žiadna krása, pre každého z nás žiadať

On God's green earth
Slová význam: Na Boží zelenej krajine
We see the scars of yesterday
Slová význam: Vidíme, že jazvy včera
Of wars that we cannot erase
Slová význam: Vojen, ktoré sme nemôže vymazať
But we can walk hand in hand in healing grace
Slová význam: Ale my môžeme ísť ruka v ruke pri liečení milosti
On God's green earth
Slová význam: Na Boží zelenej krajine

We live, we laugh and love and dance
Slová význam: Žijeme, sme sa smiať a láska a tanec
'Cause God makes all things beautiful and perfect in His hands
Slová význam: Pretože Boh robí všetko krásne a dokonalé v ruke
We rise from the ashes of our past
Slová význam: Budeme stúpať z popola z našej minulosti
'Cause we've learned the truth at last
Slová význam: Pretože sme konečne sa dozvedeli pravdu
Love is not blind
Slová význam: Láska nie je slepá
Every color shines
Slová význam: Každá farba svieti
On God's green earth
Slová význam: Na Boží zelenej krajine

(bridge)
Slová význam: (most)
What if only rivers raged and hatred melted all away?
Slová význam: Čo keď len riek zúril a nenávisť rozplynuli všetky?
We can live in peace today!
Slová význam: Môžeme žiť v mieri dnes!
On God's green earth
Slová význam: Na Boží zelenej krajine

We live, we laugh and love and dance
Slová význam: Žijeme, sme sa smiať a láska a tanec
'Cause God makes all things beautiful and perfect in His hands
Slová význam: Pretože Boh robí všetko krásne a dokonalé v ruke
We live, we laugh and love and dance
Slová význam: Žijeme, sme sa smiať a láska a tanec
'Cause God makes all things beautiful and perfect in His hands
Slová význam: Pretože Boh robí všetko krásne a dokonalé v ruke
We rise from the ashes of our past
Slová význam: Budeme stúpať z popola z našej minulosti
'Cause we've learned the truth at last
Slová význam: Pretože sme konečne sa dozvedeli pravdu
Love is not blind
Slová význam: Láska nie je slepá
Every color shines
Slová význam: Každá farba svieti
On God's green earth
Slová význam: Na Boží zelenej krajine

On God's Green Earth-1 (Na Boží zelenej Zeme-1) Texty On God's Green Earth-1 (Na Boží zelenej Zeme-1) Texty-2

Ďalšie albumy od Bod Grace