A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Last at the Table (Posledný v tabuľke) Texty

Umelci: Ellis Paul (Ellis Paul)

Albumu: Stories-2 (Príbehy-2)

Preacher won't you preach to me,
Slová význam: Kazateľ, nebude vám kázal mi,
I need a pint of philosophy.
Slová význam: Potrebujem pivo filozofie.
I'm hurt and thirsty, set me on my way.
Slová význam: Som zranený a smäd, postavil ma na mojej ceste.
Mondays come and Mondays go,
Slová význam: Pondelok prichádzajú a odchádzajú, pondelok,

But this one seems to be sort of slow.
Slová význam: Ale tohle sa zdá byť trochu pomalý.
Can you tell me sir, when will there come a change?
Slová význam: Môžete mi povedať, pane, keď tam príde zmena?
I'm the one who's last at the table,
Slová význam: Ja som ten, ktorý je posledný v tabuľke,
I'm the one who never gets the gold.
Slová význam: Ja som ten, kto nikdy dostane zlato.

You're the one who says I'm able,
Slová význam: Vy ste ten, kto hovorí, že som schopný,
But you turn your words with lies and fables...
Slová význam: Ale zase vaše slová s lži a rozprávky...
Mothers won't you cry for me,
Slová význam: Matky nebude plakať pre mňa,
I'll sell your tears for a token fee
Slová význam: Budem predávať svoje slzy za symbolickú

On a street corner where drunk patrons stand laughing.
Slová význam: Na rohu ulice, kde stojí opitý patróni smeje.
And they'll stop, they'll stare at me,
Slová význam: A sa zastavíme, budete stare mi,
Scratch at their heads, "How can this be?"
Slová význam: Zelenej lúke v hlavami,: "ako je to možné?"
I'll say, "I was born like you, --
Slová význam: Poviem, "narodil som sa ako ty,--
"Then I'll startin' dancin'...
Slová význam: "Potom som si startin' Dancin"...

Hello, Mr. Bureaucrat.
Slová význam: Dobrý deň, pán byrokrat.

You pick who's thin -- you pick who's fat.
Slová význam: Môžete vybrať, kto je tenký - môžete vybrať, kto má tuku.
Now what makes you so fit for the shoes you walk in?
Slová význam: Teraz čo ťa tak zapadajú topánky, chodíš do?
In an office space you get a taste
Slová význam: V kancelárskych priestorov dostanete chuť

For paper money and paper waste.
Slová význam: Papierové peniaze a odpadového papiera.
Now who gets what depends on who is talking...
Slová význam: Teraz kto dostane, čo závisí od toho kto hovorí...
Last at the Table (Posledný v tabuľke) Texty