A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Danny Boy-167 (Danny chlapec-167) Texty

Umelci: Mary Galvano (Ako aj Mary Galvano)

Albumu: My God, My Country, My Heritage (Môj Bože, mojej krajiny, moje dedičstvo)

Oh, Danny boy, the pipes, the pipes are calling
Slová význam: Oh, Danny chlapec, rúry, potrubie volajú
From glen to glen, and down the mountain side.
Slová význam: Od glen, Glen, a na strane hory.
The summer's gone, and all the roses falling,
Slová význam: Leto je preč, a všetky ruže, padá,
It's you, it's you must go and I must bide.
Slová význam: To si ty, to musíte ísť, a musí vyčkať.

But come ye back when summer's in the meadow,
Slová význam: Ale vy prísť späť pri lete na lúke,
Or when the valley's hushed and white with snow,
Slová význam: Alebo keď doline poklidný a biela snehom,
It's I'll be here in sunshine or in shadow,
Slová význam: To budem tu na slnku alebo v tieni,
Oh, Danny boy, oh Danny boy, I love you so!
Slová význam: Oh, Danny chlapec, oh chlapec Danny, milujem ťa tak!

But when ye come, and all the flowers are dying,
Slová význam: Ale keď vejdete a všetky kvety umierajú,
If I am dead, as dead I well may be,
Slová význam: Ak som mŕtvy ako mŕtvy som dobre môže byť,
You'll come and find the place where I am lying,
Slová význam: Budete prísť a nájsť miesto, kde som ležal,
And kneel and say an Ave there for me.
Slová význam: Kľaknite si a povedať Ave tam pre mňa.
And I shall hear, though soft you tread above me,
Slová význam: A ja si vypočuje, keď je to mäkké behúňa nado mnou,
And all my grave will warmer, sweeter be,
Slová význam: A môj hrob bude teplejšie, sladšie sa,
For you will bend and tell me that you love me,
Slová význam: Pre vás bude ohýbať a povedz mi, že Miluješ ma,
And I shall sleep in peace until you come to me!
Slová význam: A som sa spať v kľude, kým sa na mňa!
Danny Boy-167 (Danny chlapec-167) Texty