A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dance to My Ministry (Tanec na mojom ministerstve) Texty

Umelci: Brand Nubian (Brand Nubian)

Albumu: One for All-3 (Jeden za všetky 3)

Peace God!
Slová význam: Boh!
Aiyyo peace
Slová význam: Aiyyo mier
What's the science?
Slová význam: Čo je to veda?
Elevation
Slová význam: Nadmorská výška
You gettin ready to drop math on this?
Slová význam: Ste chystá drop matematiky na to?
True indeed my brother
Slová význam: Pravda, v skutočnosti, môj brat
Well it's time to start the revolution
Slová význam: No je čas na začiatku revolúcie
Aight, so let's start this
Slová význam: Aight, takže poďme začať

See it's a positive force which guides my course
Slová význam: Je pozitívnou silou, ktorá vedie môj kurz
It ain't Little Bo Peep, who's sheep Little lost
Slová význam: Nie je to málo Bo pozerá, kto je ovce trochu stratil
It's the Tribe, the God Tribe of Shabazz
Slová význam: Je to pokolenia, pokolenia Boh Shabazz
First on the planet Earth, but definite to be the last
Slová význam: Najprv na planéte Zem, ale definitívne sa posledný
If Allah stands, she'll pass
Slová význam: Ak Boh stojí, že budete prejsť
Students enroll, while Jamar teach class
Slová význam: Študenti prihlásiť, kým Jamar učiť triedu
Seminar I give, is for you to live
Slová význam: Seminár dávam, je žiť
Not try to keep your mind captive
Slová význam: Nie je pokúsiť sa udržať svoju myseľ zajatí
I break shackles, tear down tabernacles
Slová význam: Zlomiť putá, strhnúť stánkov
Any problem in sight, Jamar tackles
Slová význam: Akýkoľvek problém v očiach Jamar rieši
Bones crackles as I start to break
Slová význam: Kosti praská ako začnem prelomiť
The body of the snake that's fake!
Slová význam: Tele hada, ktorý je falošný!
Unto my people, lies and deceit
Slová význam: K ľudu, lži a machinácie
Through trickery, but, Hickory Dickory
Slová význam: Prostredníctvom podvodu, ale Hickory Dickory
Dock, time's run out on the clock
Slová význam: Dok, čas je vybehnúť na hodiny
The shepherd is here to protect the flock
Slová význam: Pastier je tu na ochranu stáda
With my staff I walk through the wilderness
Slová význam: So svojimi zamestnancami, budete prechádzať púšť
Build on math, and destroy all the villainous criminals
Slová význam: Stavať na matematiku, a zničiť všetky darebný zločincov
Perpetratin constant subliminal signs to brainwash the minds
Slová význam: Perpetratin neustále podprahové príznaky vymyť mozog, aby mysli
Of the unknowin, kept church goin
Slová význam: Z unknowin, stále ideš cirkvi
It's time to shine light, that's why I'm Provin and Showin
Slová význam: Je čas zažiariť svetlo, to je dôvod, prečo som Provin a Showin
That the age has come to be conscious
Slová význam: Že vo veku prišiel byť vedomí
Not unconscious, cause in your subconcious mind
Slová význam: Nie v bezvedomí, spôsobiť subconcious mysli
You find I speak the truth, from the DJ booth
Slová význam: Zistíte, že hovorím pravdu, od stánku DJ
Straight to the youth, of the inner city, and the outskirts
Slová význam: Rovno na mládež, vnútorné mesto a predmestí
Some may disagree, but yo hey, the truth hurts
Slová význam: Niektorí môžu nesúhlasiť, ale yo Hej, pravda bolí
Lord Jamar, and I'll advance in the industry
Slová význam: Pán Jamar, a budete vopred v priemysle
I'm makin sure you can dance to my ministry
Slová význam: Ja som točiť istý, že môžete tancovať na mojom ministerstve

Now dance!
Slová význam: Teraz tanec!

Aiyyo come, into my laboratory
Slová význam: Aiyyo prišiel do mojej laboratóriu
I'ma take you on a tour..
Slová význam: Ja som vás vezme na prehliadku...
An ankh is the key and the key is knowledge
Slová význam: Ankh je kľúč a kľúč je znalosť
Which unlocks my lab's door..
Slová význam: Ktorý odomkne dvere mojej laboratóriu...
Kemet lets you enter, heat generates from the center
Slová význam: KEMET umožňuje zadávanie, teplo sa generuje zo strediska
Lord Jamar's an inventor
Slová význam: Pán Jamar je vynálezca
Production of black facts, put on to a black wax
Slová význam: Výroba čierna fakty, dať na čiernu vosk
I got a lot to say, set in stacks
Slová význam: Mám veľa povedať, v komíny
To the Right is where I keep my fuel
Slová význam: Napravo je, kde som sa udržať moje palivo
The Qu'ran and 120 lessons
Slová význam: Korán a 120 hodín
Am I the nicest? Count your 12 jewels
Slová význam: Som najkrajší? Počet 12 šperky
Word is bond, cause the Gods keep testin
Slová význam: Slovo je puto, príčina bohov aby testin
Why the test? Cause I'm 'fessin this duty of the civilized
Slová význam: Prečo test? Pretože ja som "fessin Táto povinnosť civilizovanej
From the dumb you bring forth the wise
Slová význam: Od hlúpych vám prinesú múdry
So they can open their eyes to their being
Slová význam: Tak môžu otvoriť svoje oči k ich
And finally realize it's just the all-eye seeing
Slová význam: A konečne pochopí, je to len všetko-oko vidí
Black Man Supreme, knowledge machine
Slová význam: Čierny muž Supreme, znalosti stroj
The Alpha and Omega, the Arm-a-Leg-a-Leg-a-Arm-a-Head
Slová význam: Alfa a Omega, Arm-a-Leg-a-Leg-a-Arm-a-Head
And like jam these facts will spread
Slová význam: A ako džem bude šíriť tieto skutočnosti
Over the thoughts of the white bread
Slová význam: Nad myšlienky biely chlieb
Cause we've been misled for the longest
Slová význam: Pretože sme si boli uvedení do omylu za najdlhšie
Time to rise up and gather our strongest
Slová význam: Čas povstať a získať naše najsilnejšie
Brothers and sister, Mrs. and Misters
Slová význam: Bratia a sestry, pani Misters
He rose and she rose, we'll take em from the zero
Slová význam: Vstal a zdvihla, budeme mať em od nuly
With raw funk, to thee and show em, how it ought to be
Slová význam: S surové funk, tebe a em, ukazujú, ako by to malo byť
Cause it's passively, hell I fought for thee
Slová význam: Príčinou je pasívne, sakra, ja som bojoval za teba
Culture of my ancestry
Slová význam: Kultúra z mojich predkov
And made it so you can dance to my ministry
Slová význam: A robil to, takže môžete tancovať na mojom ministerstve

So dance!
Slová význam: Tak tanec!

Aiyyo I want to peace to the Father Allah and Justice
Slová význam: Aiyyo chcem mier Boh Otec a spravodlivosti
I want to say peace to all the Gods and Earths
Slová význam: Chcem povedať mieru všetkých bohov a zemou
And all the positive people of the universe
Slová význam: A všetky pozitívne ľudia vo vesmíre
I want to say peace to the God Sincere
Slová význam: Chcem povedať, mier s Bohom úprimné
The God Supreme, Lakim Shabazz
Slová význam: Najvyšší Boh, Laki Shabazz
And the God Jahwell from Vernon
Slová význam: A Boh Jahwell od Vernon
I want to say peace to my Nubian brothers
Slová význam: Chcem povedať mieri na bratia Nubian
Maxwell, Derek X, and Alamo
Slová význam: Maxwell, Derek X a Alamo
Want to say peace to my physicals, Tony D
Slová význam: Chcem povedať, pokoj môj physicals, Tony D
And Lil' Terrance
Slová význam: A Lil "Terrance
I want to say peace to my good brother Q-Tip
Slová význam: Chcem povedať pokoj môjho dobrého brata Q-Tip
From A Tribe Called Quest, De La Soul
Slová význam: Z kmeňa tzv Quest, De La Soul
And last but not least I want to say peace
Slová význam: A neposlednom rade chcem povedať, mier
To the grandfather Bambaataa of the mighty Zulu Nation
Slová význam: Pre dedka Bambaataa mighty Zulu Nation
And I'm out y'all
Slová význam: A ja som sa vám všetkým
Knowledge Knowledge
Slová význam: Znalosť vedomostí
Dance to My Ministry (Tanec na mojom ministerstve) Texty Dance to My Ministry (Tanec na mojom ministerstve) Texty-2 Dance to My Ministry (Tanec na mojom ministerstve) Texty-3
Táto stránka je navrhnutá tak, aby poskytovala texty piesní Tanec na mojom ministerstve, ktoré sa zhromažďujú v albume Jeden za všetky 3 vytvorenom speváčkou Brand Nubian. Môžete si prečítať nasledujúcu textovú verziu Tanec na mojom ministerstve. Ak máte záujem o ďalšie skladby v tom istom albume, kliknite prosím Tanec na mojom ministerstve. Ak chcete nájsť komplexný zoznam albumov od rovnakého speváka, stačí kliknúť na Brand Nubian. Ak máte radi také texty piesní, môžete pridať túto stránku do svojho obľúbeného. Pre väčšie pohodlie si môžete stiahnuť aj verziu obrázka Tanec na mojom ministerstve, ktorá sa má vytlačiť, alebo ju môžete zdieľať so svojimi priateľmi prostredníctvom e-mailu, Twitteru, Instagram, Pinterestu, Googlu, Reddit, VK atď. Na konci tejto stránky uvidíte texty piesní Tanec na mojom ministerstve v ďalších 42 jazykoch vrátane arabčiny, českého, Dánskeho, nemeckého, gréckeho, fínskeho, francúzskeho, hebrejského, maďarského, talianskeho, japončiny, kórejčiny, holandského, nórskeho, poľského, portugalského, rumunského, ruského, thajského, atď. Na jednej strane napíšte nám, ak potrebujete texty piesní vo verzii PDF alebo chcete stiahnuť MP3 z Tanec na mojom ministerstve zadarmo. Na druhej strane, ak viete o iných piesňach, ktoré nie sú zahrnuté v tomto albume, neváhajte nás kontaktovať. Budeme ju zahrnúť počas ďalšej aktualizácie našej databázy.