A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Voice of God Is Government (Głos Boga jest rząd) Teksty piosenek

Artyści: Bad Religion (Bad Religion)

Albumu: How Could Hell Be Any Worse? (Jak może piekło się gorzej?)

Neighbors, no one loves you like he loves you,
Znaczenie słowa: Sąsiadów, nikt nie kocha cię jak on cię kocha,
And no one cares like he cares.
Znaczenie słowa: I nikt nie dba, jak troszczy się.
Neighbors, let us join today in the holy love of God and money,
Znaczenie słowa: Sąsiadów, niech nas przyłączyć dzisiaj w Świętej miłości Boga i pieniądze,
Because neighbors, no one loves you like He loves you.
Znaczenie słowa: Bo sąsiadów, nikt nie kocha cię jak on cię kocha.
And what better way to show your love than to dig deep into your pockets.
Znaczenie słowa: I co lepszy sposób, aby pokazać swoją miłość niż wobec kopać głęboko w kieszeniach.
Dig real deep, until it hurts. Alleviate your guilt,
Znaczenie słowa: Kopać głęboko prawdziwe, aż boli. Złagodzić swoje winy,
Free yourself once again, because he gave to you, brothers and sisters.
Znaczenie słowa: Uwolnij się jeszcze raz, bo dał do was, bracia i siostry.
Please give a ten, twenty five, or fifty dollar tax-deductible donation,
Znaczenie słowa: Proszę dać dziesięć, dwadzieścia pięć lub pięćdziesiąt dolarów darowizny można odliczyć od podatku,
And I assure you your modest pledge will be used to censor TV and radio,
Znaczenie słowa: I zapewniam was, że skromne datki będą używane do cenzurowania TV i radio,
Ban questionable books, and contribute to many other Godly services.
Znaczenie słowa: Ban wątpliwe książek i przyczynić się do wielu innych usług pobożnością.
No longer will young Christian Americans hedonistically indulge
Znaczenie słowa: Już nie będzie młodych Amerykanów Christian hedonistically oddają
In masochistic submission to rhythmic music, for with your monetary support,
Znaczenie słowa: W masochistycznych składania do rytmicznej muzyki, dla ze swoimi pieniężnej wsparcia,
There is no end to what we can achieve in this country.
Znaczenie słowa: Tam jest nie do końca to, co możemy osiągnąć w tym kraju.
The voice of God is government.
Znaczenie słowa: Głos Boga jest rząd.
The voice of God is government.
Znaczenie słowa: Głos Boga jest rząd.
The voice of God is government.
Znaczenie słowa: Głos Boga jest rząd.
In God we trust, sinners repent!
Znaczenie słowa: W Boga, którym ufamy nawrócenia grzeszników!
(One, two, three, four)
Znaczenie słowa: (Jeden, dwa, trzy, cztery)
Can't you see what we believe in, all our thoughts, all our reasons,
Znaczenie słowa: Czy nie widzisz, co wierzymy w, wszystkie nasze myśli, nasze powody,
Pursuit of life and liberty and happiness we cannot see?
Znaczenie słowa: Dążenie do życia, wolności i szczęścia, nie widzimy?
Speak of truth with a mighty voice, but politics are your real choice.
Znaczenie słowa: Mówić prawdy z potężny głos, ale polityka są rzeczywisty wybór.
Hire men to change the law, protect and serve with one small flaw.
Znaczenie słowa: Zatrudnić ludzi do zmiany prawa, chronić i służyć z jedna mała wada.
Voice of God is government. The voice of God is government.
Znaczenie słowa: Głos Boga jest rząd. Głos Boga jest rząd.
Voice of God is government. In God we trust, sinners repent!
Znaczenie słowa: Głos Boga jest rząd. W Boga, którym ufamy nawrócenia grzeszników!
If we shun God and Jesus Christ, religious love is sacrifice.
Znaczenie słowa: Jeśli unikać Boga i Jezusa Chrystusa, miłość religijnych jest ofiara.
Love for God is shown in cash, the love they send is mailbox trash.
Znaczenie słowa: Miłość do Boga jest wyświetlany w gotówce, miłość wysyłają jest skrzynki pocztowej śmieci.
With every pamphlet we receive, more money asked for Godly needs.
Znaczenie słowa: Z każdym pamflet otrzymujemy, więcej pieniędzy poprosił o boską potrzeb.
Build a million dollar church, with money spent on God's research.
Znaczenie słowa: Zbudować kościół milionów dolarów, z pieniędzy przeznaczanych na badania naukowe Boga.
Voice of God is government. The voice of God is government.
Znaczenie słowa: Głos Boga jest rząd. Głos Boga jest rząd.
Voice of God is government. In God we trust, sinners repent!
Znaczenie słowa: Głos Boga jest rząd. W Boga, którym ufamy nawrócenia grzeszników!
On late night TV, God can heal, a certain force you cannot feel.
Znaczenie słowa: W telewizji późno w nocy Bóg może uzdrowić, niektórych życie, nie czujesz.
Love for money in God's name, religion's now a TV game!
Znaczenie słowa: Miłość do pieniędzy w imię Boga, religii jest teraz gra TV!
Build a million dollar church, with money spent on God's research.
Znaczenie słowa: Zbudować kościół milionów dolarów, z pieniędzy przeznaczanych na badania naukowe Boga.
Build a million dollar church, with money spent on God's research.
Znaczenie słowa: Zbudować kościół milionów dolarów, z pieniędzy przeznaczanych na badania naukowe Boga.
Voice of God is government. The voice of God is government.
Znaczenie słowa: Głos Boga jest rząd. Głos Boga jest rząd.
Voice of God is government. In God we trust, sinners repent!
Znaczenie słowa: Głos Boga jest rząd. W Boga, którym ufamy nawrócenia grzeszników!
Yeah!
Znaczenie słowa: tak!
Voice of God is government. The voice of God is government.
Znaczenie słowa: Głos Boga jest rząd. Głos Boga jest rząd.
Voice of God is government. In God we trust, sinners repent!
Znaczenie słowa: Głos Boga jest rząd. W Boga, którym ufamy nawrócenia grzeszników!
Voice of God Is Government (Głos Boga jest rząd) Teksty piosenek Voice of God Is Government (Głos Boga jest rząd) Teksty piosenek-2