A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Owls Predict, Oracles Stand Guard (Przewidzieć, sowy, wyroczni straży) Teksty piosenek

Artyści: Soilwork (Soilwork)

Albumu: The Living Infinite (Nieskończone życie)

Dark eyes stare you down, trust the wise as they spread their wings.
Znaczenie słowa: Ciemne oczy patrzeć się w dół, zaufania i mądry jak one rozłożone skrzydła.
The surface's fading, all structures collapse as my blood turns pitch black.
Znaczenie słowa: Powierzchni blaknięcie, wszystkie struktury zwinąć jak moja krew czernieje paki.

Three choices: escape, stand guard or give in.
Znaczenie słowa: Trzy opcje: Ucieczka, stać na straży lub dać.
Three choices: escape, stand guard or give in.
Znaczenie słowa: Trzy opcje: Ucieczka, stać na straży lub dać.

I could feel it, the presence of an entity.
Znaczenie słowa: Czułem to, obecności podmiotu.
A calling, a cry for help.
Znaczenie słowa: Powołanie, wołanie o pomoc.
Burning insects to get through the mist.
Znaczenie słowa: Pieczenie owady się przez mgłę.

Three choices: escape, stand guard or give in.
Znaczenie słowa: Trzy opcje: Ucieczka, stać na straży lub dać.
Three choices: escape, stand guard or give in.
Znaczenie słowa: Trzy opcje: Ucieczka, stać na straży lub dać.

Robbed by faith, no longer my fault.
Znaczenie słowa: Okradziony przez wiarę, nie moja wina.
My travel ends with a smile on my face.
Znaczenie słowa: Moja podróż kończy się z uśmiechem na twarzy.
Forgiven by no one, predicted to fail.
Znaczenie słowa: Odpuszczone przez nikogo, przewiduje się niepowodzeniem.
As the oracles stand guard.
Znaczenie słowa: Jak wyroczni straży.

The battles you choose may conquer all that is pure.
Znaczenie słowa: Bitwy, którą wybierzesz może zdobyć wszystko, że jest czysty.
(stand tall in the tide) as it drowns your last chance to prevail.
Znaczenie słowa: (Niepokorne w fali) jak tonie to Twoja ostatnia szansa, aby pierwszeństwo.
All I have is the wisdom, the wisdom of fools, given to me by the eyes of a ghost.
Znaczenie słowa: Wszystko co mam jest mądrością, mądrość głupców, podarowany mi przez oczami ducha.

The roar of thunder sets the oracle free.
Znaczenie słowa: Ryk grzmotu ustawia oracle wolna.
Awakening the ones fallen from grace.
Znaczenie słowa: Przebudzenie te utracił łaskę.
Owls Predict, Oracles Stand Guard (Przewidzieć, sowy, wyroczni straży) Teksty piosenek