A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

You Are the Answer-1 (N' a reponn-1) Lyrics

Atis: Point of Grace (Pwen favè)

Album: 24 [2003]-1 (24-1 [2003])

They line the wailing wall.
Lyrics meaning: Yo liy a nan Siyon.
The masses fill up Saint Peter's square.
Lyrics meaning: , Yon pil kont li leve nan ti lakou Saint Peter.
Confessions, emotions spill out of desperate prayer.
Lyrics meaning: Confessions, afè koule/chape tonbe soti nan dezespere lapriyè.
I know they're not alone.
Lyrics meaning: Mwen konnen ke yo pa pou kont.
They've come to face the penitence stone.
Lyrics meaning: Yo vini pou fè fas a wòch penitence la.
I hear the voices of souls in need of you, cause
Lyrics meaning: Mwen tande nanm bezwen ou, fè ap rele byen fò

Chorus:
Lyrics meaning: Koral:
You are the answer,
Lyrics meaning: N' a reponn li:
and the meaning of life.
Lyrics meaning: ak siyifikasyon ki bay lavi.
To hearts in darkness,
Lyrics meaning: Pou kè nan fènwa,
you're the source of the light.
Lyrics meaning: ou gen sous la nan limyè a.
As we walk this human road,
Lyrics meaning: Menm jan nou fè mache imen wout sila a,
every question will find
Lyrics meaning: kesyon chak ap jwenn
you are the answer.
Lyrics meaning: ou menm repons la.

Across the playground yard,
Lyrics meaning: Lòt lakou pour a,
another future society.
Lyrics meaning: yon lòt sosyete pwochen.
Living and learning the way it's supposed to be.
Lyrics meaning: Viv. Li aprann jan li te sipoze fè.
The days of truth grow dim.
Lyrics meaning: Sou rèy verite pi fèb.
Your hand must reach down and write in them.
Lyrics meaning: Men ou dwe rive epi ekri nan yo.
The message of hope that can only be found in you, cause
Lyrics meaning: Mesaj espere ke sa ka sèlman jwenn nan nou la a, poutèt

Repeat Chorus
Lyrics meaning: Repete koral

You shined your light in me
Lyrics meaning: Ou shined limyè ou nan mwen
when I had no way.
Lyrics meaning: Lè mwen te gen okenn fason.
Rescued my dying heart
Lyrics meaning: Sove m' qui
that I could not save.
Lyrics meaning: ke m pa te kapab sove.
And not just for me, but for the world today.
Lyrics meaning: Epi se pa sèlman pou mwen, men, pou moun lemonn jodi a.

Repeat Chorus
Lyrics meaning: Repete koral
You Are the Answer-1 (N' a reponn-1) Lyrics

Albòm plis nan Pwen favè