A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Who Am I?-21 (Moun ki vle mwen?-21) Lyrics

Atis: Point of Grace (Pwen favè)

Album: Point of Grace Gift Tin-1 (Pwen nan favè kado eten-1)

Over time you've healed so much in me, I am living proof
Lyrics meaning: Sou tan ou te gen aya anpil nan mwen, mwen rete kòm prèv
That although my darkest hour had come,
Lyrics meaning: Sa byen ke m' plus konsa, vin gen
Your light could still shine through
Lyrics meaning: Limyè ou te kapab toujou briye atravè
Though tough at times it's just enough to cast a shadow on the wall,
Lyrics meaning: Menm si kòryas tan li se jis ase pou mete yon lonbraj sou miray la,
Well I am grateful that you shine a light on me at all
Lyrics meaning: Men mwen menm pa engra ke ou briye yon moun nan ras mwen tout
Who am i¡­ that you would love me so gently?
Lyrics meaning: Ki se i¡ sa ou ta renmen m' tou dousman?
Who am i¡­ that you would recognize my name?
Lyrics meaning: Ki se i¡ ou ta ka rekonèt mwen?
Lord who am i¡­that you would speak to me so softly
Lyrics meaning: Seyè a ki se i¡that ou ta pale avè m' konsa tou piti/ba
Conversation with the love most high who am I
Lyrics meaning: Konvèsasyon avèk renmen Bondye ki anwo nan syèl la ki pou m
Amazing grace how sweet the sound that saved a wretch like me,
Lyrics meaning: Etonan favè Ala dous vwa ki te sove yon mizè mwen.
I once was lost but now I'm found, was blind but now I see,
Lyrics meaning: Mwen yon fwa te pèdi Men koulye a, mwen menm ki te jwenn, te avèg Men, koulye a mwen wè.
And the more I sing that sweet old song, the more I understand.
Lyrics meaning: Apre sa, plis mwen chante sa plezi ak vye chante pou yo chante, plis mwen konprann.
That I do not comprehend this love that's coming from your hand...
Lyrics meaning: Sa mwen pa konprann sa a renmen sa a ap vini nan men ou...
Who am i¡­that you would love me so gently?
Lyrics meaning: Ki se i¡that ou ta renmen m' tou dousman?
Who am I that you would recognize my name?
Lyrics meaning: Ki mwen pou ou ta rekonèt mwen.
Who am I that you would speak to me so softly
Lyrics meaning: Moun ki vle mwen pou ou ta pale avè m' konsa tou piti/ba
Conversation with the love most high... who am I
Lyrics meaning: Konvèsasyon avèk renmen an pi wo... m
Grace, grace god's grace
Lyrics meaning: Se pou benediksyon, Rit favè Bondye a
Grace that will pardon and cleanse within,
Lyrics meaning: Se pou benediksyon sa va fè gras, netwaye nan,
Grace, grace, god's great grace
Lyrics meaning: Se pou benediksyon, favè Bondye, gwo favè sa a Bondye te
Grace that is greater than all my sin
Lyrics meaning: Se pou benediksyon ki gen plis pouvwa pase tout peche m
Who am I ¡­ that you would love me so gently?
Lyrics meaning: Moun ki vle mwen ¡ ke nou ta renmen mwen konsa tou dousman?
Who am I ¡­ that you would recognize my name?
Lyrics meaning: Moun ki vle mwen ¡ ke nou ta rekonèt mwen?
Lord, who am I that you would speak to me so softly
Lyrics meaning: Seyè a, ki pou m sa ou ta ka pale m ' konsa tou piti/ba
Conversation with the love most high... who am I
Lyrics meaning: Konvèsasyon avèk renmen an pi wo... m
Who am I
Lyrics meaning: Ki se
Who am I
Lyrics meaning: Ki se
Who Am I?-21 (Moun ki vle mwen?-21) Lyrics

Albòm plis nan Pwen favè