A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

What I Already Know (Sa mwen deja konnen) Lyrics

Atis: Point of Grace (Pwen favè)

Album: A Thousand Little Things (Mil (1.000) ti bagay)

Life has been a teacher, an enemy and a friend
Lyrics meaning: Lavi se te yon pwofesè, yon lènmi ak yon zanmi
And at times I’ve been a sinner and a saint
Lyrics meaning: Ak nan mwen te peche ak yon sen
I’ve been known to lose my temper, my patience and my pride
Lyrics meaning: M te konnen pou pèdi kolè m, m' pasyans ak tèt mwen
But I’ve never lost the knee to pray
Lyrics meaning: Men, mwen pa janm pèdi a jenou pou l lapriyè

Lord, I don’t need some truth reveal to me
Lyrics meaning: Seyè, mwen pa bezwen kèk verite devwale m '
Or some sacred thing to hold
Lyrics meaning: Oubyen kèk bagay sakre pou kenbe
Well, all I really need is just a little more faith
Lyrics meaning: Men, tou sa mwen vrèman bezwen se jis yon ti kras ankò
To believe what I already know
Lyrics meaning: A kwè sa mwen deja konnen

You said you’d never leave me
Lyrics meaning: Ou di konsa: ou pa janm kite m
You’d walk right by my side
Lyrics meaning: Ou ka mache dwat bò kote m
Right now all I feel is alone
Lyrics meaning: Dwa kounye a tou sa mwen santi pou kont-
Cause I can’t see Your angels watching over me
Lyrics meaning: Fè mwen pa ka wè ou zanj Bondye yo ap voye je sou mwen
Oh, but Jesus loves me, the Bible tells me so
Lyrics meaning: O, men Jésus renmen m, règ bib lan di m' konsa

Lord, I don’t need some mountain moved for me
Lyrics meaning: Seyè, mwen pa bezwen yon mòn ki te deplase pou mwen
Or some miracle to be hold
Lyrics meaning: Osinon kèk gwo chans pou yo kenbe
All I really need is just a little more faith
Lyrics meaning: Tou sa mwen vrèman bezwen se jis yon ti gen plis konfyans
To believe what I already know
Lyrics meaning: A kwè sa mwen deja konnen

I know there are much bigger problems than mine
Lyrics meaning: Mwen konnen gen pi gwo anpil anpil pwoblèm pase pa m lan
But Lord, if You get the time
Lyrics meaning: Men, Seyè, si ou jwenn tan

I don’t need the waters to part for me
Lyrics meaning: M pa bezwen dlo pou pati pou mwen
Or to see those streets of gold
Lyrics meaning: Pou wè tout lari an lò
All I really need is just a little more faith
Lyrics meaning: Tou sa mwen vrèman bezwen se jis yon ti gen plis konfyans
To believe what I already know
Lyrics meaning: A kwè sa mwen deja konnen

Yeah, the secret to walking down life’s road
Lyrics meaning: Wi, sekrè pou mache akote wout lavi a
Is to believe what I already know
Lyrics meaning: Se pou nou kwè ke sa mwen deja konnen
What I Already Know (Sa mwen deja konnen) Lyrics

Albòm plis nan Pwen favè