A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

There Is Nothing Greater Than Grace-2 (Pa gen anyen pi konsekan pase favè-2) Lyrics

Atis: Point of Grace (Pwen favè)

Album: No Changin' Us-2 (Pa gen Changin' nou-2)

What do you say to someone
Lyrics meaning: Sa ou di yon moun pou yo
Who feels like they’ve lost it all
Lyrics meaning: Ki mwen santi tankou yo pèdi tout
Over the edge, with no one there to break their fall
Lyrics meaning: Sou rebò, p'ap gen moun gen pou kraze yo tonbe
And what do you say to someone
Lyrics meaning: Ak sa n' ap mande yon moun
Who feels so unloved
Lyrics meaning: Ki santi se konsa unloved
Giving themselves away
Lyrics meaning: Bay tèt yo ale
A little bit everyday
Lyrics meaning: Yon ti moso quotidienne
Just to be good enough
Lyrics meaning: Jis pou bon ase

And what do you say to a hopeless soul
Lyrics meaning: Ak sa n' ap mande yon nanm li elas
Who can’t remember their way home
Lyrics meaning: Ki pa ka sonje yo chemen kay yo
And everything is out of their control
Lyrics meaning: Ak tou sa se pou tèt yo anba

There is no valley
Lyrics meaning: Se pa fon
There is no darkness
Lyrics meaning: Se pa fènwa
There is no sorrow
Lyrics meaning: Se pa gen lapenn
Greater than the grace of Jesus
Lyrics meaning: Pi gran pase se pou benediksyon Jezi
There is no moment
Lyrics meaning: Se pa ti moman
There is no distance
Lyrics meaning: Se pa rete lwen
There is no heartbreak
Lyrics meaning: Se pa heartbreak
He can’t take you through
Lyrics meaning: Li pa ka pran ou nan
So before you think that you’re too lost to save
Lyrics meaning: Se konsa anvan ou kwè ke ou twò pèdi pou mete sou kote
Remember there is nothing greater than grace
Lyrics meaning: Sonje ki pa gen anyen pi konsekan pase favè

What do you say to someone
Lyrics meaning: Sa ou di yon moun pou yo
Whose life is on the line
Lyrics meaning: Ki fè sa ki se sou liy lan
And they’re unsure what happens after their last breath in time
Lyrics meaning: E yo gen toutafè si sou kisa ki pase apre yo mouri nan tan
What do you say to someone who’s built a wall you can’t break through
Lyrics meaning: Sa ou di pou yon moun ki te konstwi yon miray lavil la ou pa kapab kase nan
And it’s so hard for them to hear the truth
Lyrics meaning: Se sa twò difisil pou yo tande verite a

What do you say to a life of regret
Lyrics meaning: Kisa ou ap di pou yon lavi chatiman
That’s trying so hard to forget
Lyrics meaning: Sa ap eseye se konsa difisil pou bliye
What do you say to dreams unmet
Lyrics meaning: Sa ou di pou rèv non

Don’t lose heart
Lyrics meaning: Pa pèdi tèt
Don’t let go
Lyrics meaning: Pa lage l
Don’t give up
Lyrics meaning: Pa bay
You are not alone
Lyrics meaning: Ou pa menm pou kont-
There Is Nothing Greater Than Grace-2 (Pa gen anyen pi konsekan pase favè-2) Lyrics There Is Nothing Greater Than Grace-2 (Pa gen anyen pi konsekan pase favè-2) Lyrics-2 There Is Nothing Greater Than Grace-2 (Pa gen anyen pi konsekan pase favè-2) Lyrics-3 There Is Nothing Greater Than Grace-2 (Pa gen anyen pi konsekan pase favè-2) Lyrics-4

Albòm plis nan Pwen favè