A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

The Wonder of It All-1 (Bèl bagay li tout-1) Lyrics

Atis: Point of Grace (Pwen favè)

Album: Point of Grace Gift Tin-1 (Pwen nan favè kado eten-1)

Hear the clock strike two a.m.
Lyrics meaning: Tande lè leve men sou de di maten
Another sleepless night for you
Lyrics meaning: Yon lòt jou an somèy/dòmi lannwit pou ou
Oh, i have been there too
Lyrics meaning: O, mwen te gen tou
But there is healing in the hand of God
Lyrics meaning: Men, gen renmèd nan men Bondye a
He will cover everybody
Lyrics meaning: Li pral kouvri tout mou-n
He'll even touch someone like you
Lyrics meaning: Li ap menm touche yon moun tankou ou

It's a natural thing to believe that
Lyrics meaning: Se yon bagay natirèl pou panse sa
Something wonderful never comes easy
Lyrics meaning: Yon bagay mèveye pa janm rive fasil
Let it go
Lyrics meaning: Kite l' pou
There is power in the cross to heal us
Lyrics meaning: Pa gen pouvwa nan kwa a pou geri nou
There is freedom in the blood that Jesus offered to you
Lyrics meaning: Pa gen libète nan san ki Jésus te ofwi pou ou
So freely
Lyrics meaning: Se konsa kè kontan

(Chorus)
Lyrics meaning: (Koral)
Feel the wonder of it all
Lyrics meaning: Santi l' tout bèl bagay
Let your heart and your mind receive
Lyrics meaning: Se pou kè nou, ak tout lide ou resevwa
An answer to the call
Lyrics meaning: Yon repons pou apèl
Feel the wonder of it all
Lyrics meaning: Santi l' tout bèl bagay
Sweet Jesus
Lyrics meaning: Jezi santi bon
The love of God - the wonder of it all
Lyrics meaning: Renmen Bondye - l' tout bèl bagay

Another day another twist in the road
Lyrics meaning: Yon lòt jou ankò yon lòt atè ou ta di nan wout la
A cloud upon your soul
Lyrics meaning: Yon gwo nwaj sou ou
Don't let it take control
Lyrics meaning: Pa kite l' pran kontwòl
Don't be afraid to say the name
Lyrics meaning: Ou pa bezwen pè pou di non
He's there for those who call him
Lyrics meaning: Li, se pou moun ki rele l
He's your refuge from the cold
Lyrics meaning: Li se ou refij nan fredi

To love God is a curious thing
Lyrics meaning: Pou yo renmen Bondye se yon bagay ki kirye
The more you give it seems the more he brings
Lyrics meaning: An plis ou ba li vle plis li pote
His love back to you
Lyrics meaning: Renmen l' ankò pou ou.
In the presence of the holy spirit
Lyrics meaning: E Sentespri a
Bells ringing and i can hear the angels sing
Lyrics meaning: Klòch èske li kònen e mwen kapab tande zanj Bondye yo chante
So clearly
Lyrics meaning: Se konsa klèman

(Repeat Chorus)
Lyrics meaning: (Repete koral)
(the answer is Jesus)
Lyrics meaning: (reponn a se Jésus)
Sweet Jesus
Lyrics meaning: Jezi santi bon
Feel the wonder of it all
Lyrics meaning: Santi l' tout bèl bagay
Sweet Jesus
Lyrics meaning: Jezi santi bon
The love of God - the wonder of it all
Lyrics meaning: Renmen Bondye - l' tout bèl bagay

Let your heart and your mind receive
Lyrics meaning: Se pou kè nou, ak tout lide ou resevwa
Answer to the call
Lyrics meaning: Reponn apèl pou
Feel the wonder of it all
Lyrics meaning: Santi l' tout bèl bagay
Sweet Jesus
Lyrics meaning: Jezi santi bon
The love of God - the wonder of it all
Lyrics meaning: Renmen Bondye - l' tout bèl bagay
The Wonder of It All-1 (Bèl bagay li tout-1) Lyrics The Wonder of It All-1 (Bèl bagay li tout-1) Lyrics-2

Albòm plis nan Pwen favè