A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

More Than Anything-3 (Pi plis pase anyen-3) Lyrics

Atis: Point of Grace (Pwen favè)

Album: Rarities & Remixes-1 (Rarities & Remixes-1)

class="lyric-body">Yo, I never fucked Wayne, I never fucked Drake
Lyrics meaning: klas = "lyrique kò" > nouvel, mwen pa janm fucked Wayne, mwen pa janm fucked Drake
All my life, man, fuck's sake
Lyrics meaning: Tout lavi m, moun, bien mele a
If I did I did a menage with 'em
Lyrics meaning: Si m' te fè m' te fè yon menage ak 'em
And let 'em eat my ass like a cupcake
Lyrics meaning: Se pou 'em manje bourik mwen tankou yon kokonèt
My man full, he just ate, I don't duck nobody but tape
Lyrics meaning: M' moun, li jis te manje, mwen pa canard pa gen moun men bann (adezif)
Yeah, that was a set up for a punchline on duct tape
Lyrics meaning: Wi, sa te yon ansanm leve pou yon punchline sou kondit bann (adezif)
Worried bout if my butt's fake
Lyrics meaning: Enkyete boulè flè si m' chita a fo
Worried 'bout John's singing us Drake
Lyrics meaning: Enkyete ' odè, John a chante nou Drake
These girls are my sons, John and Kate plus eight
Lyrics meaning: Fi sa yo se pitit mwen yo, Jan Batis yo ak Kate plis ywit
When I walk in, sit up straight, I don't give a fuck if I was late
Lyrics meaning: Lè m mache nan, drese kò, mwen kite mele si m' ta
Dealing with my man on a G5 is my idea of an update
Lyrics meaning: Negosye ak m' l ' sou yon G5 se lide m' yon ajou
Hut one, hut two, big titties, big butt too
Lyrics meaning: Kabann yon sèl, kabann de, gwo titties, gwo dèyè tou
Fuck with them real niggas who don't tell niggas what they up to
Lyrics meaning: Fuck avèk vrè niggas ki pa di niggas sa yo yo leve pou
Had to show bitches where the top is, ring finger where the rock is
Lyrics meaning: Yo te gen pou montre bitches kote sou tèt se, dwèt bag kote wòch la se
These hoes couldn't test me even if their name was pop quiz
Lyrics meaning: Hoes sa yo pa t kapab tès m' menm si yo rele pòp egzamen
Bad bitches who I fuck with, mad bitches we don't fuck with
Lyrics meaning: Move bitches ki mwen fuck ak, fache bitches nou pa fuck ak
I don't fuck with them chickens unless they last name is cutlet
Lyrics meaning: Mwen pa fuck ak yo ti poul la amwen ke yo dire non se cutlet
Let it soak in, like seasonin'
Lyrics meaning: Pou l' tranpe nan, tankou seasonin'
And tell 'em, tell 'em blow me, Lance Stephenson
Lyrics meaning: Di 'em, di 'em soufle m, Lance Stephenson

Raise your bottle and cup in the sky
Lyrics meaning: Leve ti moun nan boutèy ou ak gode nan syèl la
Sparks in the air like the fourth of July
Lyrics meaning: Sparks nan lè a, tankou katriyèm an Jiyè
Nothing but bad bitches in here tonight
Lyrics meaning: Yo pa t' move bitches isit la aswè a
Oh, if you lame and you know it be quiet
Lyrics meaning: O, si nou k ap bwete, ou konnen li pa pale
Nothing but real niggas only, bad bitches only
Lyrics meaning: Yo pa t' vrè niggas sèlman, move bitches sèlman
Rich niggas only, independent bitches only
Lyrics meaning: Rich niggas sèlman, endepandan bitches sèlman
Boss niggas only, thick bitches only
Lyrics meaning: Patron niggas sèlman, mitan bitches sèlman
I got my real niggas here by my side, only
Lyrics meaning: Mwen leve m' vrè niggas isit la bò kote m, sèlman

I never fucked Nicki cause she got a man
Lyrics meaning: Mwen pa janm fucked Nicki poutèt li te pran yon moun
But when that's over then I'm the first in line
Lyrics meaning: Men, lè sou lè sa a mwen menm an premye nan liy
And the other day in her Maybach
Lyrics meaning: Lòt jou a nan Maybach li
I thought god damn, this is the perfect time
Lyrics meaning: Mwen te panse lè Bondye maje, se sa a bon nèt
We had just come from that video
Lyrics meaning: Nou te fenk soti nan videyo sa
You know LA traffic, how the city slow
Lyrics meaning: Ou konnen LA trafik, ki nan vil pa fasil
She was sitting down on that big butt
Lyrics meaning: Li te chita sou dèyè gwo sa
But I was still staring at the titties though
Lyrics meaning: Men, mwen te toujou regarder nan titties yo men
Yeah, low key it may be high key
Lyrics meaning: Wi, kle piti li kapab kle anwo nan syèl la
I been peeped that you like me you know
Lyrics meaning: Mwen te peeped ke ou renmen m' ou konnen
Who the fuck you really wanna be with besides me?
Lyrics meaning: Ki mele a ou vle li toutbon pou n ' apa m?
I mean it doesn’t take much for us to do this shit quietly, I mean
Lyrics meaning: Mwen vle di li pa pwan anpil pou nou fè sa a kaka dousman, mwen vle di
She say I’m obsessed with thick women and I agree
Lyrics meaning: Li di mwen obsede ak fanm byen pwès mwen dakò
That’s right I like my girls BBW, yeah
Lyrics meaning: Konsa mwen renmen fi m' yo BBW, wi
Type to wanna suck you dry and then eat some lunch with you
Lyrics meaning: Jan de pou vle ale ou siye yo ak manje lè sa a kèk manje midi avèk ou
So thick that everyone else in the room is so uncomfortable
Lyrics meaning: Se konsa tankou tout moun nan sal la konsa anlè anlè
Ass on Houston Texas, but the face look just like Claire Huxtable
Lyrics meaning: Bourik sou Houston Texas, men sèlman gade figi a renmen Claire Huxtable
Oh, yeah, you the man in the city when the mayor fuck with you
Lyrics meaning: O, wi, ou menm nonm lan nan vil la, lè majistra a fuck ak ou
The NBA players fuck with you
Lyrics meaning: NBA jwè yo fuck avèk ou
The bad ass bitches doing makeup and hair fuck with you
Lyrics meaning: Bitches mal bourik fè maquillage ak cheve nan tèt fuck avèk ou
Oh, that’s cause I believe in something, and I stand for it
Lyrics meaning: O, ki se kòz mwen kwè ke nan yon bagay sa a, mwen kanpe pou li
And Nicki if you ever tryna fuck
Lyrics meaning: Ak Nicki si ou tout tan tout tan tryna mele
Just give me the heads up so I can plan for it
Lyrics meaning: Jis lage m' chèf pou m ka gen plan pou li

Raise your bottle and cup in the sky
Lyrics meaning: Leve ti moun nan boutèy ou ak gode nan syèl la
Sparks in the air like the fourth of July
Lyrics meaning: Sparks nan lè a, tankou katriyèm an Jiyè
Nothing but bad bitches in here tonight
Lyrics meaning: Yo pa t' move bitches isit la aswè a
Oh, if you lame and you know it be quiet
Lyrics meaning: O, si nou k ap bwete, ou konnen li pa pale
Nothing but real niggas only, bad bitches only
Lyrics meaning: Yo pa t' vrè niggas sèlman, move bitches sèlman
Rich niggas only, independent bitches only
Lyrics meaning: Rich niggas sèlman, endepandan bitches sèlman
Boss niggas only, thick bitches only
Lyrics meaning: Patron niggas sèlman, mitan bitches sèlman
I got my real niggas here by my side, only
Lyrics meaning: Mwen leve m' vrè niggas isit la bò kote m, sèlman

I never fucked Nicki and that's fucked up
Lyrics meaning: Mwen pa janm fucked Nicki e sa fucked
If I did fuck she'd be fucked up
Lyrics meaning: Si mwen te fè fuck li ta ka fucked
Whoever is hittin' ain't hittin' it right
Lyrics meaning: Si yon moun hittin' m ' pat hittin' li dwat
Cause she actin' like she need dick in her life
Lyrics meaning: Koze li actin' tankou li bezwen tren nan vi li
That's another story, I'm no story teller
Lyrics meaning: Sa se yon lòt parabòl ankò, mwen menm, pa guichet parabòl
I piss greatness like gold is yellow
Lyrics meaning: Mwen ise sa tankou lò jòn
All my goons so overzealous
Lyrics meaning: Tout m' goons se konsa»
I'm from Holly Groove, the holy Mecca
Lyrics meaning: Mwen menm mwen soti Holly Groove, Muslim mete apa pou Bondye a
Accountant say I got money for days
Lyrics meaning: Kontab di mwen gen lajan pou jou
I squirm and I shake, but I'm stuck in my ways
Lyrics meaning: Mwen at kò, mwen souke, men, mwen kole nan sa m' ap fè
My girl from a Bida if she wave
Lyrics meaning: Fi m' soti nan yon Bida si li onde
Baby and I fucked with her surfboard, surfboard
Lyrics meaning: Ti bebe ak mwen fucked ak surfboard l, surfboard
My eyes are so bright, I take cover for shade
Lyrics meaning: Je m' yo tèlman klere, mwen pare pou lonbraj
Don't have my money? I take mothers instead
Lyrics meaning: Pa gen lajan m? Mwen pran manman yo olye de
You got the hickups, you swallowed the truth
Lyrics meaning: Ou pran hickups la, ou ingestion verite a
Then I make you burp boy, treat me like sirloin
Lyrics meaning: Lè sa a m' ap fè nou degobye ti gason, trete m' tankou Nature
I'm talkin' bout runnin' in houses with arm and guns
Lyrics meaning: Mwen talkin' atak runnin' nan kay ak bra ak zam
So think about your son and daughter rooms
Lyrics meaning: Se konsa yo panse osijè de ou chanm pitit gason ak pitit fi
Got two goons and they got smaller guns
Lyrics meaning: Pran de goons ak yo leve ti zam
Ain't thinkin' bout your son and daughter rooms
Lyrics meaning: M ' pat panse ke atak ou chanm pitit gason ak pitit fi
This is just crazy my nigga, I mean brazy my nigga
Lyrics meaning: Sa sèlman fou nigga m', mwen vle di brazy m nigga
That money talk, I just rephrase it my nigga
Lyrics meaning: Pale lajan sa, mwen senpleman rephrase l m' nigga
Blood gang take the B, I'll behave ya
Lyrics meaning: Bann san pran B a, m' ap mennen tèt ya
I'm niggas is for reals
Lyrics meaning: Mwen se niggas pou reals
If you mouth off, I blow your face off
Lyrics meaning: Si ou nan bouch, mwen soufle vire tèt ou
I mean pop-pop-pop, then I take off
Lyrics meaning: Mwen vle di pete pete pete, lè sa a, mwen wete
Now you see me, now you don't
Lyrics meaning: Koulye a, n' a wè m, koulye a ou pa
Like Jamie Foxx, acting like Ray Charles
Lyrics meaning: Tankou Jamie Foxx, y' ap tankou Ray Charles
16 in a clip, one in the chamber
Lyrics meaning: 16 nan yon taye, yonn nan ti chanm a
17 Ward bully with 17 bullets
Lyrics meaning: 17 bully Ward bal 17
My story is how I went from poor me
Lyrics meaning: Rakonte m' se jan mwen t' ap soti nan pòv m
To police pour me a drink and celebrate with me
Lyrics meaning: Pou lapolis vide m' bwè ak fè fèt avè m'

Raise your bottle and cup in the sky
Lyrics meaning: Leve ti moun nan boutèy ou ak gode nan syèl la
Sparks in the air like the fourth of July
Lyrics meaning: Sparks nan lè a, tankou katriyèm an Jiyè
Nothing but bad bitches in here tonight
Lyrics meaning: Yo pa t' move bitches isit la aswè a
Oh, if you lame and you know it be quiet
Lyrics meaning: O, si nou k ap bwete, ou konnen li pa pale
Nothing but real niggas only, bad bitches only
Lyrics meaning: Yo pa t' vrè niggas sèlman, move bitches sèlman
Rich niggas only, independent bitches only
Lyrics meaning: Rich niggas sèlman, endepandan bitches sèlman
Boss niggas only, thick bitches only
Lyrics meaning: Patron niggas sèlman, mitan bitches sèlman
I got my real niggas here by my side, only
Lyrics meaning: Mwen leve m' vrè niggas isit la bò kote m, sèlman
More Than Anything-3 (Pi plis pase anyen-3) Lyrics More Than Anything-3 (Pi plis pase anyen-3) Lyrics-2 More Than Anything-3 (Pi plis pase anyen-3) Lyrics-3
Paj sa a fèt pou bay lyrics chante nan Pi plis pase anyen-3 ki kolekte nan album nan Rarities & Remixes-1 ki te kreye pa chantè Pwen favè. Ou ka li tèks vèsyon sa yo nan Pi plis pase anyen-3. Si ou enterese nan lòt chante nan menm album lan, tanpri klike sou Pi plis pase anyen-3. Pou jwenn lis konplè nan albòm ki soti nan chantè a menm, jis klike sou Pwen favè. Si ou renmen lyrics lyrics, ou ka ajoute paj sa a pi renmen ou. Pou konvenyans, ou ka tou download imaj vèsyon nan Pi plis pase anyen-3 enprime, oswa ou ka pataje li avèk zanmi ou atravè Imèl, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, elatriye Nan fen paj sa a, ou pral wè. lyrics chante nan Pi plis pase anyen-3 nan lòt 42 lang ki gen ladan arab, Tchekoslovaki, Danwa, Alman, grèk, Finnish, franse, ebre, Ongwa, Italyen, Japonè, Koreyen, Olandè, Nòvejyen, Polonè, Pòtigè, Romanian, Ris, Thai, elatriye. Sou yon sèl men, tanpri ekri nou si ou bezwen lyrics chante pou yo chante nan vèsyon PDF oswa vle download MP3 nan Pi plis pase anyen-3 pou gratis. Nan lòt men an, si ou konnen nan lòt chante ki pa enkli nan album sa a, tanpri, ezite kontakte nou. Nou pral enkli li pandan pwochen aktyalizasyon nan baz done nou an.

Albòm plis nan Pwen favè