A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

More Than Anything-3 (Pi plis pase anyen-3) Lyrics

Atis: Point of Grace (Pwen favè)

Album: Rarities & Remixes-1 (Rarities & Remixes-1)

class="lyric-body">Yo, I never fucked Wayne, I never fucked Drake
Lyrics meaning: klas = "lyrique kò" > nouvel, mwen pa janm fucked Wayne, mwen pa janm fucked Drake
All my life, man, fuck's sake
Lyrics meaning: Tout lavi m, moun, bien mele a
If I did I did a menage with 'em
Lyrics meaning: Si m' te fè m' te fè yon menage ak 'em
And let 'em eat my ass like a cupcake
Lyrics meaning: Se pou 'em manje bourik mwen tankou yon kokonèt
My man full, he just ate, I don't duck nobody but tape
Lyrics meaning: M' moun, li jis te manje, mwen pa canard pa gen moun men bann (adezif)
Yeah, that was a set up for a punchline on duct tape
Lyrics meaning: Wi, sa te yon ansanm leve pou yon punchline sou kondit bann (adezif)
Worried bout if my butt's fake
Lyrics meaning: Enkyete boulè flè si m' chita a fo
Worried 'bout John's singing us Drake
Lyrics meaning: Enkyete ' odè, John a chante nou Drake
These girls are my sons, John and Kate plus eight
Lyrics meaning: Fi sa yo se pitit mwen yo, Jan Batis yo ak Kate plis ywit
When I walk in, sit up straight, I don't give a fuck if I was late
Lyrics meaning: Lè m mache nan, drese kò, mwen kite mele si m' ta
Dealing with my man on a G5 is my idea of an update
Lyrics meaning: Negosye ak m' l ' sou yon G5 se lide m' yon ajou
Hut one, hut two, big titties, big butt too
Lyrics meaning: Kabann yon sèl, kabann de, gwo titties, gwo dèyè tou
Fuck with them real niggas who don't tell niggas what they up to
Lyrics meaning: Fuck avèk vrè niggas ki pa di niggas sa yo yo leve pou
Had to show bitches where the top is, ring finger where the rock is
Lyrics meaning: Yo te gen pou montre bitches kote sou tèt se, dwèt bag kote wòch la se
These hoes couldn't test me even if their name was pop quiz
Lyrics meaning: Hoes sa yo pa t kapab tès m' menm si yo rele pòp egzamen
Bad bitches who I fuck with, mad bitches we don't fuck with
Lyrics meaning: Move bitches ki mwen fuck ak, fache bitches nou pa fuck ak
I don't fuck with them chickens unless they last name is cutlet
Lyrics meaning: Mwen pa fuck ak yo ti poul la amwen ke yo dire non se cutlet
Let it soak in, like seasonin'
Lyrics meaning: Pou l' tranpe nan, tankou seasonin'
And tell 'em, tell 'em blow me, Lance Stephenson
Lyrics meaning: Di 'em, di 'em soufle m, Lance Stephenson

Raise your bottle and cup in the sky
Lyrics meaning: Leve ti moun nan boutèy ou ak gode nan syèl la
Sparks in the air like the fourth of July
Lyrics meaning: Sparks nan lè a, tankou katriyèm an Jiyè
Nothing but bad bitches in here tonight
Lyrics meaning: Yo pa t' move bitches isit la aswè a
Oh, if you lame and you know it be quiet
Lyrics meaning: O, si nou k ap bwete, ou konnen li pa pale
Nothing but real niggas only, bad bitches only
Lyrics meaning: Yo pa t' vrè niggas sèlman, move bitches sèlman
Rich niggas only, independent bitches only
Lyrics meaning: Rich niggas sèlman, endepandan bitches sèlman
Boss niggas only, thick bitches only
Lyrics meaning: Patron niggas sèlman, mitan bitches sèlman
I got my real niggas here by my side, only
Lyrics meaning: Mwen leve m' vrè niggas isit la bò kote m, sèlman

I never fucked Nicki cause she got a man
Lyrics meaning: Mwen pa janm fucked Nicki poutèt li te pran yon moun
But when that's over then I'm the first in line
Lyrics meaning: Men, lè sou lè sa a mwen menm an premye nan liy
And the other day in her Maybach
Lyrics meaning: Lòt jou a nan Maybach li
I thought god damn, this is the perfect time
Lyrics meaning: Mwen te panse lè Bondye maje, se sa a bon nèt
We had just come from that video
Lyrics meaning: Nou te fenk soti nan videyo sa
You know LA traffic, how the city slow
Lyrics meaning: Ou konnen LA trafik, ki nan vil pa fasil
She was sitting down on that big butt
Lyrics meaning: Li te chita sou dèyè gwo sa
But I was still staring at the titties though
Lyrics meaning: Men, mwen te toujou regarder nan titties yo men
Yeah, low key it may be high key
Lyrics meaning: Wi, kle piti li kapab kle anwo nan syèl la
I been peeped that you like me you know
Lyrics meaning: Mwen te peeped ke ou renmen m' ou konnen
Who the fuck you really wanna be with besides me?
Lyrics meaning: Ki mele a ou vle li toutbon pou n ' apa m?
I mean it doesn’t take much for us to do this shit quietly, I mean
Lyrics meaning: Mwen vle di li pa pwan anpil pou nou fè sa a kaka dousman, mwen vle di
She say I’m obsessed with thick women and I agree
Lyrics meaning: Li di mwen obsede ak fanm byen pwès mwen dakò
That’s right I like my girls BBW, yeah
Lyrics meaning: Konsa mwen renmen fi m' yo BBW, wi
Type to wanna suck you dry and then eat some lunch with you
Lyrics meaning: Jan de pou vle ale ou siye yo ak manje lè sa a kèk manje midi avèk ou
So thick that everyone else in the room is so uncomfortable
Lyrics meaning: Se konsa tankou tout moun nan sal la konsa anlè anlè
Ass on Houston Texas, but the face look just like Claire Huxtable
Lyrics meaning: Bourik sou Houston Texas, men sèlman gade figi a renmen Claire Huxtable
Oh, yeah, you the man in the city when the mayor fuck with you
Lyrics meaning: O, wi, ou menm nonm lan nan vil la, lè majistra a fuck ak ou
The NBA players fuck with you
Lyrics meaning: NBA jwè yo fuck avèk ou
The bad ass bitches doing makeup and hair fuck with you
Lyrics meaning: Bitches mal bourik fè maquillage ak cheve nan tèt fuck avèk ou
Oh, that’s cause I believe in something, and I stand for it
Lyrics meaning: O, ki se kòz mwen kwè ke nan yon bagay sa a, mwen kanpe pou li
And Nicki if you ever tryna fuck
Lyrics meaning: Ak Nicki si ou tout tan tout tan tryna mele
Just give me the heads up so I can plan for it
Lyrics meaning: Jis lage m' chèf pou m ka gen plan pou li

Raise your bottle and cup in the sky
Lyrics meaning: Leve ti moun nan boutèy ou ak gode nan syèl la
Sparks in the air like the fourth of July
Lyrics meaning: Sparks nan lè a, tankou katriyèm an Jiyè
Nothing but bad bitches in here tonight
Lyrics meaning: Yo pa t' move bitches isit la aswè a
Oh, if you lame and you know it be quiet
Lyrics meaning: O, si nou k ap bwete, ou konnen li pa pale
Nothing but real niggas only, bad bitches only
Lyrics meaning: Yo pa t' vrè niggas sèlman, move bitches sèlman
Rich niggas only, independent bitches only
Lyrics meaning: Rich niggas sèlman, endepandan bitches sèlman
Boss niggas only, thick bitches only
Lyrics meaning: Patron niggas sèlman, mitan bitches sèlman
I got my real niggas here by my side, only
Lyrics meaning: Mwen leve m' vrè niggas isit la bò kote m, sèlman

I never fucked Nicki and that's fucked up
Lyrics meaning: Mwen pa janm fucked Nicki e sa fucked
If I did fuck she'd be fucked up
Lyrics meaning: Si mwen te fè fuck li ta ka fucked
Whoever is hittin' ain't hittin' it right
Lyrics meaning: Si yon moun hittin' m ' pat hittin' li dwat
Cause she actin' like she need dick in her life
Lyrics meaning: Koze li actin' tankou li bezwen tren nan vi li
That's another story, I'm no story teller
Lyrics meaning: Sa se yon lòt parabòl ankò, mwen menm, pa guichet parabòl
I piss greatness like gold is yellow
Lyrics meaning: Mwen ise sa tankou lò jòn
All my goons so overzealous
Lyrics meaning: Tout m' goons se konsa»
I'm from Holly Groove, the holy Mecca
Lyrics meaning: Mwen menm mwen soti Holly Groove, Muslim mete apa pou Bondye a
Accountant say I got money for days
Lyrics meaning: Kontab di mwen gen lajan pou jou
I squirm and I shake, but I'm stuck in my ways
Lyrics meaning: Mwen at kò, mwen souke, men, mwen kole nan sa m' ap fè
My girl from a Bida if she wave
Lyrics meaning: Fi m' soti nan yon Bida si li onde
Baby and I fucked with her surfboard, surfboard
Lyrics meaning: Ti bebe ak mwen fucked ak surfboard l, surfboard
My eyes are so bright, I take cover for shade
Lyrics meaning: Je m' yo tèlman klere, mwen pare pou lonbraj
Don't have my money? I take mothers instead
Lyrics meaning: Pa gen lajan m? Mwen pran manman yo olye de
You got the hickups, you swallowed the truth
Lyrics meaning: Ou pran hickups la, ou ingestion verite a
Then I make you burp boy, treat me like sirloin
Lyrics meaning: Lè sa a m' ap fè nou degobye ti gason, trete m' tankou Nature
I'm talkin' bout runnin' in houses with arm and guns
Lyrics meaning: Mwen talkin' atak runnin' nan kay ak bra ak zam
So think about your son and daughter rooms
Lyrics meaning: Se konsa yo panse osijè de ou chanm pitit gason ak pitit fi
Got two goons and they got smaller guns
Lyrics meaning: Pran de goons ak yo leve ti zam
Ain't thinkin' bout your son and daughter rooms
Lyrics meaning: M ' pat panse ke atak ou chanm pitit gason ak pitit fi
This is just crazy my nigga, I mean brazy my nigga
Lyrics meaning: Sa sèlman fou nigga m', mwen vle di brazy m nigga
That money talk, I just rephrase it my nigga
Lyrics meaning: Pale lajan sa, mwen senpleman rephrase l m' nigga
Blood gang take the B, I'll behave ya
Lyrics meaning: Bann san pran B a, m' ap mennen tèt ya
I'm niggas is for reals
Lyrics meaning: Mwen se niggas pou reals
If you mouth off, I blow your face off
Lyrics meaning: Si ou nan bouch, mwen soufle vire tèt ou
I mean pop-pop-pop, then I take off
Lyrics meaning: Mwen vle di pete pete pete, lè sa a, mwen wete
Now you see me, now you don't
Lyrics meaning: Koulye a, n' a wè m, koulye a ou pa
Like Jamie Foxx, acting like Ray Charles
Lyrics meaning: Tankou Jamie Foxx, y' ap tankou Ray Charles
16 in a clip, one in the chamber
Lyrics meaning: 16 nan yon taye, yonn nan ti chanm a
17 Ward bully with 17 bullets
Lyrics meaning: 17 bully Ward bal 17
My story is how I went from poor me
Lyrics meaning: Rakonte m' se jan mwen t' ap soti nan pòv m
To police pour me a drink and celebrate with me
Lyrics meaning: Pou lapolis vide m' bwè ak fè fèt avè m'

Raise your bottle and cup in the sky
Lyrics meaning: Leve ti moun nan boutèy ou ak gode nan syèl la
Sparks in the air like the fourth of July
Lyrics meaning: Sparks nan lè a, tankou katriyèm an Jiyè
Nothing but bad bitches in here tonight
Lyrics meaning: Yo pa t' move bitches isit la aswè a
Oh, if you lame and you know it be quiet
Lyrics meaning: O, si nou k ap bwete, ou konnen li pa pale
Nothing but real niggas only, bad bitches only
Lyrics meaning: Yo pa t' vrè niggas sèlman, move bitches sèlman
Rich niggas only, independent bitches only
Lyrics meaning: Rich niggas sèlman, endepandan bitches sèlman
Boss niggas only, thick bitches only
Lyrics meaning: Patron niggas sèlman, mitan bitches sèlman
I got my real niggas here by my side, only
Lyrics meaning: Mwen leve m' vrè niggas isit la bò kote m, sèlman
More Than Anything-3 (Pi plis pase anyen-3) Lyrics More Than Anything-3 (Pi plis pase anyen-3) Lyrics-2 More Than Anything-3 (Pi plis pase anyen-3) Lyrics-3

Albòm plis nan Pwen favè