A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jesus Doesn't Care (Jezi pa okipe) Lyrics

Atis: Point of Grace (Pwen favè)

Album: Life, Love & Other Mysteries (Lavi, renmen & lòt bagay)

You tell me no one would love you
Lyrics meaning: Ou kapab di mwen pa gen moun ta renmen ou
if they could see deep inside.
Lyrics meaning: si yo te kapab wè twou anndan.
You say your friends might desert you
Lyrics meaning: Ou di zanmi ou te ka du ou
if they knew the truth you hide.
Lyrics meaning: si yo te konnen verite a, ou kache.
Well, there's one who knows you better
Lyrics meaning: Men, gen yonn ki konnen ou pi bon
than you know yourself.
Lyrics meaning: ke ou konnen tèt ou.
And he still loves you more
Lyrics meaning: Epi li toujou renmen ou plis
than anybody else.
Lyrics meaning: pase okenn lòt moun.

Chorus:
Lyrics meaning: Koral:
Jesus doesn't care
Lyrics meaning: Jezi pa okipe
what you've done before.
Lyrics meaning: sa ou te fè devan.
How you've rebelled
Lyrics meaning: Ki jan ou te gen se
or slammed the door.
Lyrics meaning: oswa te fwape devan pòt la.
No matter how far you've run
Lyrics meaning: Pa gen pwoblèm nan ki limit ou te kouri
or how long you've been untrue,
Lyrics meaning: Depi konben tan ou gen t' ap kenbe, ni
Jesus doesn't care;
Lyrics meaning: Jezi pa okipe,
he still offers forgiveness to you.
Lyrics meaning: li toujou ofri padonnen nou.

For so long you've run from the father
Lyrics meaning: Pou se konsa tan ou te kouri soti nan Papa a
into a life of sin.
Lyrics meaning: antre nan yon lavi fè sa ki mal.
And each time he lovingly called you,
Lyrics meaning: Chak fwa li avec te rele nou,
you turned your back on him.
Lyrics meaning: ou vire do ou sou tèt li.
No matter if your failures are great or small;
Lyrics meaning: Pa gen pwoblèm si ou echèk pesonn,
there's no way to hide them, he already knows them all.
Lyrics meaning: san yo pa konn kache yo, li deja konnen yo tout.

Repeat Chorus
Lyrics meaning: Repete koral

How many tears will you cry
Lyrics meaning: Depi konben dlo nan je ap ou kriye fè
til you cry out to the father?
Lyrics meaning: til ou mande papa a?
So many tears.
Lyrics meaning: Anpil dlo nan je.
An honest plea for mercy
Lyrics meaning: Yon onèt jistifikasyon pou gen kè sansib
he will not deny.
Lyrics meaning: li pa pwal refize.
Trust him and you're gonna find.
Lyrics meaning: Mete konfyans nan l, ou pral jwenn.

Repeat Chorus
Lyrics meaning: Repete koral
Jesus Doesn't Care (Jezi pa okipe) Lyrics Jesus Doesn't Care (Jezi pa okipe) Lyrics-2 Jesus Doesn't Care (Jezi pa okipe) Lyrics-3 Jesus Doesn't Care (Jezi pa okipe) Lyrics-4

Albòm plis nan Pwen favè