A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

He Holds Everything-2 (Li kenbe tout bagay-2) Lyrics

Atis: Point of Grace (Pwen favè)

Album: No Changin' Us-2 (Pa gen Changin' nou-2)

Waiting for that other shoe to drop
Lyrics meaning: Ap tann sa lòt soulye pou gout (n)
And you swear this world's gonna come to a stop
Lyrics meaning: E ou di betiz mache mond sa a pou sispann
Drowning on dry land a can't come up for air
Lyrics meaning: Wayad tankou sou tè sèk yon pa kapab leve pou è
Your knees are so weak and you look at that mountain
Lyrics meaning: Jenou ou konsa tou fèb ak ou gade sou mòn sa
Say there's no way over and no way around it
Lyrics meaning: Yo di pa gen non wout sou, pa gen chemen antoure li
And it feels like you're so far from home
Lyrics meaning: E mwen santi tankou ou gen Okontrè kay
Even God's not there
Lyrics meaning: Menm Bondye a pa gen
But
Lyrics meaning: Men

Oh but every single sparrow flying
Lyrics meaning: O Men tout moun ki pa marye sparrow ki tap vole
And every broken soul that's crying
Lyrics meaning: Ak tout kè kase sa ap rele
He can see yeah you're in His reach
Lyrics meaning: Li kapab wè wi ou gen nan atenn li
If He can hold an ocean back with one little shore
Lyrics meaning: Si li ka kenbe yon Oseyan tounen ak yon sèl ti rivaj
Then what's all this worry and doubting for
Lyrics meaning: Lè sa a, sa se tout tèt yo kesyon sa a ak doutans pou
Oh I believe He holds everything
Lyrics meaning: O mwen kwè ke li kenbe tout bagay

When it's late at night and you're staring at the stack of bills
Lyrics meaning: Lè li fin ta nan mitan lannwit, ou ap regarder nan pile de dèt
It don't add up and you don't know how it will
Lyrics meaning: Sa pa gen sans e nou pa konnen kòman li pwal
Clinging to your mother's faith with a half-hearted prayer
Lyrics meaning: Se pou konfyans nan Bondye manman ou yo ak yon peu lapriyè nan pye
But you still don't know
Lyrics meaning: Men, ou toujou pa konn
When the anchor man breaks in on your TV
Lyrics meaning: Lè moun anchor kase sou Televizyon ou
And says these times they won't be easy
Lyrics meaning: Epi yo di yo tan yo p ap pi fasil
And fear sets in and you wanna give in
Lyrics meaning: Krentif pou etabli ak ou vle pou nou
Just let it go
Lyrics meaning: Jis kite l' pou
Oh let it go
Lyrics meaning: O kite l' pou

Every single sparrow flying
Lyrics meaning: Tout moun ki pa marye sparrow ki tap vole
And every broken soul that's crying
Lyrics meaning: Ak tout kè kase sa ap rele
He can see yeah you're in His reach
Lyrics meaning: Li kapab wè wi ou gen nan atenn li
If he can hold an ocean back with one little shore
Lyrics meaning: Si li ka kenbe yon Oseyan tounen ak yon sèl ti rivaj
Then what's all this worry and doubting for
Lyrics meaning: Lè sa a, sa se tout tèt yo kesyon sa a ak doutans pou
Oh I believe, yeah I believe He holds everything, he holds everything
Lyrics meaning: O mwen kwè, wi, mwen kwè li kenbe tout bagay, li kenbe tout bagay
He Holds Everything-2 (Li kenbe tout bagay-2) Lyrics

Albòm plis nan Pwen favè