A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

He Believes in You-1 (Li kwè nan ou-1) Lyrics

Atis: Point of Grace (Pwen favè)

Album: How You Live-1 (Ki jan ou rete 1)

You're not hearing the answers you've been praying for
Lyrics meaning: Ou ap tande repons ou te gen te priye sa k
You try and try, can't find an open door
Lyrics meaning: Ou eseye ak eseye, pa ka jwenn yon okazyon
You're not seeing the miracles not a one in sight
Lyrics meaning: Ou pa wè ke yo pa yon yonn nan vi
And the way you feel you sure need one tonight
Lyrics meaning: Epi ou jan ou santi ou pi si bezwen yon aswè a

Your faith is crumbling, your feet are stumbling
Lyrics meaning: Gen konfyans ou nan Bondye, pye ou obstacle
It's so hard to believe in Him
Lyrics meaning: Li difisil pou kwè nan li

But He believes in you when you're at your weakest
Lyrics meaning: Men li kwè nan ou lè ou te nan ou plus
And hope's still burning through the night but you can't see it
Lyrics meaning: Espwa a toujou ap boule tout lannwit la men ou pa ka wè li
You know in your heart He loves you
Lyrics meaning: Nou konnen nan kè ou li renmen ou
But in those moments when you can't believe it's true
Lyrics meaning: Men, nan yon ti moman sa lè ou pa ka kwè vre
He believes in you
Lyrics meaning: Li kwè nan ou

Chin deep in the water you tried walking on
Lyrics meaning: Anton gwo twou san fon nan dlo a, ou te eseye ap mache sou
And you reach for Him and you think He's gone
Lyrics meaning: Ou jwenn pou l' ak ou kwè l ale
He's still there beside you with His stubborn love
Lyrics meaning: L' ap toujou gen akote ou kanpe li renmen tèt di
No, He never left and He won't give up
Lyrics meaning: Non, li pa janm kite e li p ap lage

He will protect you until you're rescued
Lyrics meaning: L' ap pwoteje ou jiskaske ou ap sove
Oh, there's nothing that He can't do
Lyrics meaning: O, pa gen anyen pou li pa ka fè

'Cause He believes in you when you're at your weakest
Lyrics meaning: Paske li kwè nan ou lè ou te nan ou plus
And hope's still burning through the night but you can't see it
Lyrics meaning: Espwa a toujou ap boule tout lannwit la men ou pa ka wè li
You know in your heart He loves you
Lyrics meaning: Nou konnen nan kè ou li renmen ou
But in those moments when you can't believe it's true
Lyrics meaning: Men, nan yon ti moman sa lè ou pa ka kwè vre
He believes in you
Lyrics meaning: Li kwè nan ou

You know in your heart He loves you
Lyrics meaning: Nou konnen nan kè ou li renmen ou
But at those moments when you can't believe it's true
Lyrics meaning: Men, nan yon ti moman sa lè ou pa ka kwè vre
He believes in you
Lyrics meaning: Li kwè nan ou
He believes in you, He believes in you
Lyrics meaning: Li kwè nan ou, ke li kwè ke nan ou

He believes, He believes, He believes in you
Lyrics meaning: Ke li kwè ke, ke li kwè ke, ke li kwè ke nan ou
He believes, He believes, He believes in you
Lyrics meaning: Ke li kwè ke, ke li kwè ke, ke li kwè ke nan ou
He believes, He believes, He believes in you
Lyrics meaning: Ke li kwè ke, ke li kwè ke, ke li kwè ke nan ou
He believes, He believes, He believes in you
Lyrics meaning: Ke li kwè ke, ke li kwè ke, ke li kwè ke nan ou
He believes, He believes, He believes in you
Lyrics meaning: Ke li kwè ke, ke li kwè ke, ke li kwè ke nan ou

He believes, He believes, He believes in you
Lyrics meaning: Ke li kwè ke, ke li kwè ke, ke li kwè ke nan ou
He believes, He believes, He believes in you
Lyrics meaning: Ke li kwè ke, ke li kwè ke, ke li kwè ke nan ou
He believes, He believes, He believes in you
Lyrics meaning: Ke li kwè ke, ke li kwè ke, ke li kwè ke nan ou
He believes, He believes, He believes in you
Lyrics meaning: Ke li kwè ke, ke li kwè ke, ke li kwè ke nan ou
He believes, He believes, He believes in you
Lyrics meaning: Ke li kwè ke, ke li kwè ke, ke li kwè ke nan ou


He Believes in You-1 (Li kwè nan ou-1) Lyrics He Believes in You-1 (Li kwè nan ou-1) Lyrics-2 He Believes in You-1 (Li kwè nan ou-1) Lyrics-3 He Believes in You-1 (Li kwè nan ou-1) Lyrics-4

Albòm plis nan Pwen favè