A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

By Heart-8 (Pa kè-8) Lyrics

Atis: Point of Grace (Pwen favè)

Album: By Heart-7 (Pa kè-7)

Oh, I know that You'll be watching over me
Lyrics meaning: O, mwen konnen sa ou ap dòmi pran nou, sou tèt mwen

Your shining light has changed my life
Lyrics meaning: Limyè klere ou te chanje lavi m
It's like I've found my way home
Lyrics meaning: Se tankou mwen te jwenn chemen m' kay yo
I know You're near, hear You loud and clear
Lyrics meaning: Mwen konnen ou gen tou pwe, tande ou rele byen fò ak klè
I could live on this feeling alone
Lyrics meaning: M te kapab rete sou santi sa a pou kont-
Everywhere I go You are right there beside me
Lyrics meaning: Tout kote m' nou ye la a akote m
Anytime of night or day
Lyrics meaning: Pi devan nan lannwit, ni jou

Your name is on my lips, Your love I can't resist
Lyrics meaning: Non ou se sou pawòl nan bouch mwen, ou renmen mwen pa ka reziste
Got to be with You wherever You are
Lyrics meaning: Leve kanpe la avèk ou kote ou ye
I want You memorized so when I close my eyes
Lyrics meaning: Mwen vle ou bien konsa lè mwen fèmen je m
All I have to do is keep loving You by heart
Lyrics meaning: Tou sa mwen genyen pou yo fè se mete renmen ou pa kè

I don't have to see, see You to believe
Lyrics meaning: M pa gen pou yo gade, yo wè ou kwè
That Your not going away
Lyrics meaning: Ke ou pa pral fè wout
I know You'll be watching over me
Lyrics meaning: Mwen konnen ou ap kanpe bò kote m
You're the shelter that's keeping me safe
Lyrics meaning: Ou gen ebèjman ki pou m' delivre
I know Your arms they can reach out to hold me
Lyrics meaning: Mwen konnen zam ou yo kapab rive kenbe m
Even when I'm feeling alone
Lyrics meaning: Menm lè mwen santi m pou kont-

Your name is on my lips, Your love I can't resist
Lyrics meaning: Non ou se sou pawòl nan bouch mwen, ou renmen mwen pa ka reziste
Got to be with You wherever You are
Lyrics meaning: Leve kanpe la avèk ou kote ou ye
I want You memorized so when I close my eyes
Lyrics meaning: Mwen vle ou bien konsa lè mwen fèmen je m
All I have to do is keep loving You by heart
Lyrics meaning: Tou sa mwen genyen pou yo fè se mete renmen ou pa kè

Comes naturally like every breath I breathe
Lyrics meaning: Natirèlman vini tankou tout souf mwen respire
Don't have to think it's second nature to me
Lyrics meaning: Pa gen pou panse sa se dezyèm nati m '
I close my eyes and You are there with me
Lyrics meaning: Mwen fèmen je m, epi se la ou ye avè m
You know me, You see me, You hear me, You heal me
Lyrics meaning: Ou konnen m, n' a wè m, ou tande m, ou geri m

Your name is on my lips, Your love I can't resist
Lyrics meaning: Non ou se sou pawòl nan bouch mwen, ou renmen mwen pa ka reziste
Got to be with You wherever You are
Lyrics meaning: Leve kanpe la avèk ou kote ou ye
I want You memorized so when I close my eyes
Lyrics meaning: Mwen vle ou bien konsa lè mwen fèmen je m
All I have to do is keep loving You
Lyrics meaning: Tou sa mwen genyen pou yo fè se mete renmen ou

Your name is on my lips, Your love I can't resist
Lyrics meaning: Non ou se sou pawòl nan bouch mwen, ou renmen mwen pa ka reziste
Got to be with You wherever You are
Lyrics meaning: Leve kanpe la avèk ou kote ou ye
I want You memorized so when I close my eyes
Lyrics meaning: Mwen vle ou bien konsa lè mwen fèmen je m
All I have to do is keep loving You by heart
Lyrics meaning: Tou sa mwen genyen pou yo fè se mete renmen ou pa kè

I'm gonna be wherever You are
Lyrics meaning: M pral rete kote nou
I love You with my heart and soul
Lyrics meaning: Mwen renmen ou ak tout kè m' ak tout nanm
I close my eyes, all I have to do
Lyrics meaning: Mwen fèmen je m, tout sa m dwe fè
Is keep on loving you by heart
Lyrics meaning: Se kenbe sou renmen ou pa kè

I'm gonna be wherever You are
Lyrics meaning: M pral rete kote nou
I love You with my heart and soul
Lyrics meaning: Mwen renmen ou ak tout kè m' ak tout nanm
I close my eyes, all I have to do
Lyrics meaning: Mwen fèmen je m, tout sa m dwe fè
Is keep on loving you by heart
Lyrics meaning: Se kenbe sou renmen ou pa kè

By Heart-8 (Pa kè-8) Lyrics By Heart-8 (Pa kè-8) Lyrics-2

Albòm plis nan Pwen favè