Hot diamond watches real fake watches Huge Discounts or supply the best replica rolex 24 Hours Online

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

آمریکا برای آفریقا

USA for Africa (آمریکا برای آفریقا)

آمریکا برای آفریقا (متحد حمایت از هنرمندان برای آفریقا) نام تحت کدام چهل و هفت عمدتا هنرمندان ایالات متحده رهبری Michael Jackson و ریچی Lionel ضربه تک "ما دارد دنیا" در سال 1985 ضبط شده بود. آهنگ ایالات متحده و بریتانیا شماره یک برای جمعی در آوریل همان سال، بود. این گروه سوپر باب گلداف کمک های گروه الهام گرفته شده بود.