A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

دشت خالص لیگ

Pure Prairie League (دشت خالص لیگ)

خالص دشت لیگ PPL گاهی به گروه راک کشور آمریکا آغاز شد که ریشه های 1965 و 1969 Waverly، اوهایو با کریگ فولر تام McGrail جیم Caughlan و جان تماس است. در سال 1970 McGrail نام گروه پس از داستانی قرن 19 اتحادیه اعتدال در 1939 ارول فلین گاوچران فیلم داج سیتی، برجسته. گروه تا به حال دراز، از 1970 از طریق اینهمه فعال و در اواخر 1990s برای زمان پس از آن دوباره در سال 2004 احیا شد. 2012 هنوز دهد حداقل 100 سال انجام می دهند.