Hot diamond watches real fake watches Huge Discounts or supply the best replica rolex 24 Hours Online

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

نقطه از گریس

Point of Grace (نقطه از گریس)

نقطه فضل گروه زن معاصر موسیقی مسیحی است. سه شامل شلی Breen دنیس جونز و لی Cappillino. این گروه به عنوان کوارتت در سال 1991، با اعضای اصلی Breen و جونز، و همچنین تری جونز و پین هدر آغاز شده. در نوامبر سال 2003، تری جونز تصمیم او مورد نیاز به صرف زمان بیشتری را با خانواده اش پس از وضع حمل به فرزند سوم او و سمت چپ گروه، با Cappillino در مارس 2004 2004 خود را برای پیوستن به انتشار من شما را انتخاب کنید. پین در ژوئن 2008 به منظور صرف زمان بیشتری با همسر و چهار فرزند به بازنشستگی او از گروه اعلام کرد.