A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eyedea & توانایی

Eyedea & Abilities (Eyedea & توانایی)

Eyedea و توانایی های (اغلب به صورت مختصر به عنوان E & A) است مستقل با نفوذ آمریکایی رپ اواز یا موسیقی دو سنت Paul مینه سوتا متشکل از توانایی های دی جی (گریگوری Keltgen) و رپ Eyedea (مایکل Larsen). این گروه در سال ۱۳۷۲ تاسيس شد و چهره های برجسته از 90s شد زیرزمینی هیپ هاپ صحنه شناخته شده برای Larsen فلسفی و شعر اجتماعی آگاهانه همراه با Keltgen را پویا تجربی تلفیقی از عناصر سبکی از هر دو رپ و راک و همچنین موسیقی الکترونیک. این گروه فعال بود تا Larsen را مرگ در اکتبر 2010.